Sede electrónica

Solicitei o paro e comecei a traballar antes de empezar a cobrar Canto me van a pagar e como queda a miña prestación? Teño que comunicar a miña colocación?

Se se colocou antes de percibir o primeiro recibo, cobrará desde o comezo da prestación aprobada ata o día anterior á súa colocación e deberá comunicar ao Servizo Público de Emprego Estatal a colocación. Poderá facelo:

A prestación ou o subsidio por desemprego quedan suspendidos se a colocación é por conta allea e de duración inferior a doce meses, ou por conta propia de duración inferior a meses, 24 sendo indiferente que se deu de alta como persoa traballadora por conta propia encadrada dentro dalgún dos réximes da Seguridade Social, ou superior a meses 24 e inferior a  60 meses e causase alta inicial no Réxime Especial de Autónomos ou de Traballadores do Mar.

Cando finalice a colocación poderá solicitar a continuación da prestación suspendida ou unha nova se tivese dereito a ela.