Sede electrónica

Solicitei o paro e comecei a traballar antes de empezar a cobrar Canto me van a pagar e como queda a miña prestación? Teño que comunicar a miña colocación?

Se te colocaches antes de percibir o primeiro recibo, cobrarás desde o comezo da prestación aprobada ata o día anterior á túa colocación e deberás comunicar ao Servizo Público de Emprego Estatal a colocación. Poderás facelo:

A prestación ou o subsidio por desemprego quedan suspendidos se a colocación é por conta allea e de duración inferior a doce meses, ou por conta propia de duración inferior a meses, 24 se non causaches alta nalgún dos réximes da Seguridade Social ou inferior a meses 60 se causaches alta como traballador por conta propia na Seguridade Social.

Cando finalices a colocación poderás solicitar a continuación da prestación suspendida ou unha nova, se tiveses dereito a ela.