Sede electrónica

Cobro prestación/subsidio por desemprego, teño que suspendelas se realizo traballos incluídos no Sistema Especial Agrario da Seguridade Social?

Debe comunicar as situacións incompatibles coa prestación contributiva ou co subsidio por desemprego: actividades agropecuarias por conta propia, actividades por conta allea, así como as rendas derivadas das este actividades, no caso do subsidio.

Con todo, existen certas particularidades no que respecta aos traballos agrícolas, xa que as altas en traballos do Sistema Especial Agrario (SEASS):

  • Se se producen en tipos de contratos fixos, darán lugar á baixa na prestación.
  • Se se producen en tipos de contratos eventuais, procederase á súa regularización por parte da súa oficina de prestacións sobre a base da información que reciba da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, polo que, ao mes seguinte da realización das este xornadas verá a súa prestación regularizada en función do total de xornadas, sumada a parte proporcional de descansos e vacacións (aplícase un factor multiplicador de , 1 337 sobre cada xornada traballada).

Froito desa regularización xéranse cobros indebidos que se compensarán na nómina posterior, e no caso de quedar esgotada a prestación, seranlle reclamados no procedemento correspondente.

Se se comproba que cando lle aboen o mes seguinte ao da realización de xornadas como eventual, non figuran os cobros indebidos que arriba se mencionan, deberá acudir á súa oficina de prestacións, previa solicitude de citaou chamando por teléfono , para informar os traballos agrícolas realizados.