Sede electrónica

En caso de falecemento do perceptor das prestacións, poden cobrar os seus familiares o correspondente ao mes do falecemento?

As persoas pertencentes á súa familia que teñan a condición de herdeiras forzosas poderán percibir, en beneficio da comunidade hereditaria, a prestación que lle corresponda ata a data do falecemento.

Aquelas persoas da súa familia que non sexan herdeiras forzosas tamén poderán percibir, en beneficio da comunidade hereditaria, as cantidades devindicadas e non percibidas ata a data do falecemento, tanto nos casos de "sucesión testamentaria", como de "sucesión ab intestato" (cando non hai testamento).

Para poder cobrar, deberán presentar na súa oficina de prestacións unha solicitude que poden descargar da Web do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), xunto coa documentación que para cada caso indíqueselles.