Sede electrónica

Estou a cobrar o paro, que descontos pódense aplicar ao seu importe?

Do importe da súa prestación por desemprego pode descontarse:

  • A retención do IRPF, establecida pola lexislación fiscal vixente en cada momento, segundo o importe total anual que vaia a percibir en concepto de prestacións de desemprego.
  • A achega á Seguridade Social, xa que durante a prestación por desemprego o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) ingresará as cotizacións á Seguridade Social, asumindo a achega empresarial e descontando da contía da prestación a achega da persoa traballadora, quen asume o pago do 100 % da cota que lle corresponda.

No caso das persoas traballadoras fixas do Sistema Especial Agrario da Seguridade Social a redución será do 73 , 50 %.

  • Unha orde de embargo.
  • A compensación dunha cantidade que poida deber ao Servizo Público de Emprego Estatal por percibir indebidamente prestacións de desemprego.