Sede electrónica

Poderei cobrar o paro cando me dea de baixa en autónomos polo tempo que coticei como persoa traballadora por conta allea anteriormente?

O cesamento no traballo por conta propia non é situación legal de desemprego. Para poder cobrar a prestación por desemprego polo tempo que traballou por conta allea antes de darse de alta como autónomo ou autónoma, deberá volver traballar por conta allea e quedar en situación legal de desemprego. Neste caso, para a prestación por desemprego, terase en conta todo o cotizado a desemprego nos 6 anos anteriores a esta última situación legal de desemprego.

Se obtivese a prestación por desemprego tras o cesamento como persoa traballadora por conta allea e posteriormente suspendésea para establecerse como autónomo ou autónoma, poderá renovala cando cesamento na este actividade, sempre que a duración do traballo por conta propia fose inferior a meses. 24 Neste caso, é indiferente que se deu de alta como persoa traballadora por conta propia nalgún dos Réximes da Seguridade Social.

Se a duración do traballo por conta propia foi igual ou superior a meses 24 e inferior a meses, 60 tamén poderá renovar a prestación por desemprego se xustifica darse de alta como persoa traballadora por conta propia, no Réxime da Seguridade Social de Traballadores por Conta Propia ou no Réxime Especial dos Traballadores do Mar.