TENGO QUE IR PERSONALMENTE A SOLICITAR EL PARO O SUBSIDIO? TENGO QUE PEDIR CITA PREVIA?

Solicitar unha prestación por desemprego é unha obrigación persoal. Pode solicitala a través da Web do Servizo Público de Emprego Estatal sempre que dispoña de certificado dixital, DNI electrónico ou usuario e contrasinal Cl@ve.

También puede presentar la solicitud presencialmente en la oficina de prestaciones que le corresponda según su domicilio, previa petición de cita a través de Internet o llamando por teléfono.

Para formular a solicitude por medio de representante, deberá acreditar tal representación por calquera medio válido en dereito que deixe constancia fidedigna, ou mediante a súa declaración en comparecencia persoal.

A lexislación de procedemento administrativo permite tamén presentar a solicitude nos rexistros de calquera órgano administrativo que pertenza á Administración Xeral do Estado, á da súa Comunidade Autónoma, á dalgunha das entidades que integran a Administración Local, nas oficinas de correos, nas representacións diplomáticas ou oficinas consulares de España no estranxeiro, ou en calquera outro rexistro que establezan as disposicións vixentes.

Debe ter en conta que para poder cobrar unha prestación por desemprego, é necesario estar inscrito ou inscrita como demandante de emprego. Para inscribirse, debe acudir persoalmente á oficina de emprego da Comunidade Autónoma ou de Ceuta ou Melilla que lle corresponda segundo o seu domicilio.