PARA SOLICITAR UN SUBSIDIO, COMO XUSTIFICO OS INGRESOS DUNHA PERSOA DA MIÑA FAMILIA QUE É TRABALLADORA AUTÓNOMA?

Se algunha das persoas que forman a súa unidade familiar traballa por conta propia, os rendementos que obteña como consecuencia das actividades empresariais, profesionais, agrícolas, gandeiras, artísticas ou outras, computaranse pola diferenza entre os ingresos e os gastos necesarios para obter os devanditos ingresos.

Teranse en conta os rendementos netos mensuais obtidos e non os rendementos netos reducidos.

A xustificación das rendas dunha persoa traballadora autónoma que pertenza á súa familia realizarase mediante:

  • La declaración de pago fraccionado correspondiente al periodo vencido de declaración inmediatamente anterior al momento de la solicitud del subsidio de desempleo: modelo 131 (estimación objetiva), si el rendimiento neto se determina mediante la modalidad de módulos, o modelo 130, si se determina con arreglo al método de estimación directa.
  • En defecto da documentación anterior, declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) presentada pola persoa traballadora autónoma, correspondente ao último período impositivo.

Pode solicitar o subsidio por desemprego:

  • Presencialmente: en la oficina de prestaciones que le corresponda según su domicilio, previa petición de cita a través de Internet o llamando por teléfono.
  • A través de la Web del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), siempre que disponga de certificado digital, DNI electrónico o usuario y contraseña cl@ve.