ATOPEI TRABALLO A TEMPO PARCIAL

Se mentres está a cobrar a prestación contributiva ou o subsidio por desemprego empeza a traballar por conta allea a tempo parcial pode optar por suspender a súa prestación ou compatibilizala, no seu caso.

A súa situación

Se vostede está a cobrar prestación contributiva e empeza a traballar por conta allea a tempo parcial pode elixir entre interromper o cobro da prestación, mentres estea vixente o contrato, ou compatibilizar o traballo co cobro da prestación contributiva.

  • Se interrompeu a prestación e o contrato dura menos de días, 360 cando este finalice, pode solicitar a continuación da prestación que ten interrompida.
  • Se o contrato dura 360 días ou máis, cando finalice, pode solicitar unha nova prestación con estas cotizacións ou optar por renovar a prestación que vostede interrompeu ao empezar a traballar. Se opta por renovar, as cotizacións que servisen para xerar a nova prestación (que non elixiu), non poderán terse en conta para unha prestación posterior.

Requisitos

Se está a cobrar prestación contributiva

  • Comezar un traballo a tempo parcial mentres está a percibir a prestación.
  • Manter a inscrición como demandante de emprego.

Duración e contía

  • Se compatibiliza a prestación co traballo a tempo parcial, a duración da prestación non cambia. Con todo, o importe da prestación será menor, reducirase en proporción á xornada de traballo que realice. Se a prestación non está esgotada ao terminar o contrato e solicita a súa continuación, volverá percibir a cantidade íntegra que lle corresponda.
  • O pago da prestación e subsidio por desemprego realizarase, salvo excepcións , mediante o abono na conta da entidade financeira que vostede indique, sempre que sexa titular da mesma.

Cando, onde e como o tramito

Se conseguiu unha colocación a tempo parcial, no momento en que saiba que vai producirse, comuníquea en: