PRESTACIÓN DE SUSTENTABILIDADE E MANTEMENTO DO EMPREGO (RED)

Na Disposición adicional cuadraxésimo primeira da Lei Xeral da Seguridade Social incorporada á mesma polo apartado sete do artigo terceiro do Real Decreto-lei 32 / 2021 , de de 28 decembro de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo, regúlase a prestación de sustentabilidade e mantemento do emprego (REDE).

Cando, de acordo ao establecido no artigo 47 bis do texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores por acordo do Consello de Ministros, actívese o Mecanismo REDE de Flexibilidade e Estabilización do Emprego, e as empresas afectadas obteñan autorización da Autoridade Laboral para a súa aplicación, poderán reducir a xornada de traballo ou suspender os contratos de traballo das persoas traballadoras, e estas acceder á prestación de sustentabilidade e mantemento do emprego (REDE).

.

 

Persoas beneficiarias

Quen traballen en empresas afectadas por unha conxuntura macroeconómica que requira adoptar medidas adicionais, ou que pertenzan a sectores que precisen procesos de recualificación.

Esta necesidade ha de ser recoñecida polo Consello de Ministros a través da activación do Mecanismo REDE de Flexibilidade e Estabilización do Emprego.

Unha vez activado, a empresa poderá solicitar a aplicación da medida á Autoridade Laboral, quen a autorizará, no seu caso.

Tendo en conta o indicado nos parágrafos anteriores, poderán ser beneficiarias as persoas traballadoras por conta allea, cando reúnan as seguintes condicións:

  • Suspéndase temporalmente o seu contrato de traballo ou se reduza temporalmente a súa xornada ordinaria de traballo.
  • Sempre que o seu salario sexa obxecto de análoga redución.
  • Sen que sexa necesario acreditar un período mínimo de cotización previo á Seguridade Social.

Tamén poderán ser beneficiarias as persoas que teñan a condición de socias traballadoras de cooperativas de traballo asociado e de sociedades laborais incluídas no Réxime Xeral da Seguridade Social ou nalgúns dos regimenes especiais que protexan a continxencia de desemprego.

Suspensión e extinción

Compatibilidades e Incompatibilidades

Requisitos

  • Iniciar a relación laboral ou societaria na empresa autorizada a aplicar o Mecanismo REDE de Flexibilidade e Estabilización do Emprego con anterioridade á data do Acordo do Consello de Ministros que declare a activación do mesmo.
  • Estar inscrita a persoa traballadora ante o Servizo Público de Emprego que lle corresponda.
  • Non se esixe período de ocupación cotizado previo.
  • A relación laboral non pode estar suspendida por calquera causa allea á aplicación do Mecanismo REDE.

Solicitude e prazo de solicitude

Solicitude

Será a empresa quen deberá formular a solicitude, en representación das persoas traballadoras, no modelo establecido que se atopará publicado na páxina web ou na sede electrónica do Servizo Público de Emprego Estatal.

Na  este solicitude, que deberá contar coa autorización de cada persoa traballadora, constarán  os datos das mesmas que puidesen resultar afectadas pola aplicación do Mecanismo REDE, así como, en caso de redución de xornada, a porcentaxe máxima de redución autorizado.

Prazo de solicitude

A empresa ten de prazo dun mes para presentar a solicitude, a contar desde a data da notificación da resolución da Autoridade Laboral na que se autorice a aplicación do Mecanismo REDE de Flexibilidade e Estabilización do Emprego ou desde a do certificado do silencio administrativo negativo.

En caso de presentación fóra de prazo, o dereito nacerá o día da solicitude. Neste suposto, a empresa deberá aboar á persoa traballadora o importe que percibise en concepto de prestación do Mecanismo REDE desde o primeiro día en que se hubierá aplicado a medida de redución de xornada ou suspensión do contrato.

Duración e contía

Duración 

Como máximo, ata a finalización do período de aplicación do Mecanismo REDE na empresa.

O acceso a esta prestación non implicará o consumo das cotizacións previamente efectuadas a ningún efecto.

El tiempo de percepción de la prestación no se considerará como consumido de la duración en futuros accesos a la protección por desempleo.

O tempo de percepción da prestación non terá a consideración de período de ocupación cotizado, para efectos de acceso a futuras prestacións por desemprego. No entanto, o período de seis anos a que refírese o artigo 269 . 1 da Lei Xeral da Seguridade Social, se retrotraerá polo tempo equivalente ao que o traballador percibise a citada prestación.

No caso de redución de xornada, entenderase como tempo de percepción de prestación o que resulte de converter a día a xornada completa o número de horas non traballadas no período temporal de referencia.

Contía

A base reguladora da prestación será a media das bases de cotización na empresa na que se aplique o Mecanismo REDE, por continxencias de accidentes de traballo e enfermidades profesionais, excluídas as retribucións por horas extraordinarias, correspondentes aos 180 días inmediatamente anteriores á data de inicio de aplicación da medida á persoa traballadora.

En caso de non acreditar 180 días de ocupación cotizada na este empresa, a base reguladora calcularase en función das bases correspondentes ao período inferior acreditado na mesma.

A contía da prestación determinarase aplicando á base reguladora a porcentaxe do 70 por cento, durante toda a vixencia da medida. No entanto, a contía máxima mensual a percibir será a equivalente ao 225 por cento do indicador público de rendas de efectos múltiples mensual  (IPREM)  vixente no momento do nacemento do dereito incrementado nunha sexta parte.

No caso de que a relación laboral sexa a tempo parcial, a contía máxima determinarase tendo en conta o IPREM calculado en función da media das horas traballadas durante o período a que refírense os parágrafos primeiro e segundo deste apartado.

Durante la aplicación de las medidas de suspensión o reducción, la empresa ingresará la aportación de la cotización que le corresponda, debiendo el Servicio Público de Empleo Estatal ingresar únicamente la aportación de la persona trabajadora, previo descuento de su importe de la cuantía de su prestación.