Sede electrónica

Desexo regresar ao meu país

 

Se es unha persoa estranxeira non comunitaria e queres regresar ao teu país, coñece cales son os requisitos e a información necesarios para poder cobrar o pago acumulado e anticipado da prestación contributiva por desemprego.

Requisitos

Para poder cobrar o pago acumulado e anticipado da prestación contributiva por desemprego debe:

  • Ser nacional dun país que teña convenio bilateral con España en materia de Seguridade Social (Andorra, Arxentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Federación Rusa, Filipinas, Xapón, Marrocos, Méjico, Paraguai, Perú, República Dominicana, Tunes, Ucraína, Uruguai, Venezuela, O Salvador, República de Corea, República de Cabo Verde e República Popular China), e ter residencia legal en España.
  • Quedan excluídas as persoas nacionais dos países que forman parte da Unión Europea, do Espazo Económico Europeo, de Suíza, persoas apátridas e quen teñan dobre nacionalidade, cando unha delas sexa a dun país que teña convenio bilateral con España en materia de Seguridade Social e a outra sexa a española ou a dun país de a Unión Europea, do Espazo Económico Europeo ou de Suíza.
  • Estar en desemprego e rexistrado ou rexistrada como demandante de emprego.
  • Ter recoñecido o dereito á prestación por desemprego de nivel contributivo, sen compatibilizalo cun traballo a tempo parcial.
  • Asumir o compromiso de retornar ao seu país de orixe, no seu caso, en compañía das persoas da súa familia reagrupadas que non teñan autorización de residencia independente, no prazo máximo de días 30 naturais a partir da data do primeiro pago en España, e o compromiso de non retornar a España no prazo de tres anos.
  • Non estar afectado ou afectada por algún dos supostos de prohibición de saída do territorio nacional previstos na lexislación de estranxeiría.

 

Podo regresar a España no futuro?

Non poderás regresar a España ata que non pases o período de compromiso de non retorno de tres anos, e sempre que previamente solicites de novo as autorizacións de traballo e de residencia en España. En ningún caso poderás volver antes do fin dese período para residir e/ou realizar unha actividade lucrativa ou profesional, mesmo aínda que quixeses devolver as cantidades que percibise como aboo acumulado e anticipado da prestación contributiva por desemprego para o retorno voluntario ao teu país de orixe.

Unha vez que teñas aprobado o dereito de abono anticipado e acumulado da prestación contributiva por desemprego, pasados trinta días naturais desde a data do primeiro pago e sen necesidade doutro procedemento administrativo, as autorizacións de residencia das que sexas titular quedarán extinguidas.

Transcorrido o período de tres anos desde a túa saída de España, terás un dereito preferente para incorporarche ao continxente de persoas traballadoras estranxeiras non comunitarias, sempre que xustifiques os requisitos esixidos na normativa vixente en materia de estranxeiría e inmigración.

Se eras residente temporal en España e decides volver legalmente ao terminar o prazo do compromiso de non retorno de tres anos, a túa situación de residencia continuará para efectos de completar o período que che faltase para obter, no seu caso, a residencia permanente. O período de ausencia fóra de España non se terá en conta para obter o permiso de residencia permanente.

Se tiñas residencia permanente en España e regresas tras finalizar o prazo de compromiso de non retorno de tres anos, poderás recuperar a súa condición de residente permanente a través dun procedemento simplificado.