Sede electrónica

Estou en situación de maternidade / paternidade

 

Se o teu contrato finaliza mentres estás de baixa por maternidade ou paternidade, continuarás percibindo a túa prestación económica por nacemento e coidado de menor de semanas ata 16 a súa finalización. Nese momento podes solicitar a prestación ou subsidio por desemprego nos 15 días hábiles seguintes.

O período de baixa por maternidade ou paternidade, mentres permaneceses de alta na empresa, tense en conta como período de ocupación cotizada para acceder ás prestacións por desemprego, posto que neste período de descanso maternal ou paternal continúa a obriga de cotizar mentres o contrato estea vixente.

A prestación por maternidade ou paternidade abóaa o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS).

 

Requisitos

  • Estar afiliada ou afiliado e en situación de alta ou asimilada ao alta na Seguridade Social nun réxime que cotice ao desemprego.
  • Atoparse en situación legal de desemprego.
  • Estar rexistrado ou rexistrada como demandante de emprego e manter dita inscrición mentres se reciba a prestación, así como cumprir o acordo de actividade que se inclúe na solicitude.
  • Para acceder á prestación contributiva hai que cotizar ao desemprego polo menos 360 días dentro dos 6 anos anteriores á situación legal de desemprego. Se cotizaches menos, poderás ter dereito ao subsidio por desemprego.
  • Non cumprir a idade ordinaria para xubilarse.
  • Non realizar unha actividade por conta propia ou traballo por conta allea a tempo completo, salvo compatibilidade establecida por un programa de fomento de emprego.
  • Non cobrar unha pensión da Seguridade Social incompatible co traballo.