Sede electrónica

Estou en situación de maternidade / paternidade

 

Si su contrato finaliza mientras está de baja por maternidad o paternidad, continuará percibiendo su prestación económica por nacimiento y cuidado de menor de 16 semanas hasta su finalización. En ese momento puede solicitar la prestación o subsidio por desempleo en los 15 días hábiles siguientes.

O período de baixa por maternidade ou paternidade, mentres vostede permanecese de alta na empresa, tense en conta como período de ocupación cotizada para acceder ás prestacións por desemprego, posto que neste período de descanso maternal ou paternal continúa a obriga de cotizar mentres o contrato estea vixente.

A prestación por maternidade ou paternidade abóaa o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS).

 

Requisitos

  • Estar afiliada o afiliado y en situación de alta o asimilada al altaen la Seguridad Social en un régimen que cotice al desempleo.
  • Atoparse en situación legal de desemprego.
  • Estar rexistrado ou rexistrada como demandante de emprego e manter dita inscrición mentres se reciba a prestación, así como cumprir o compromiso de actividade que se inclúe na solicitude.
  • Para acceder á prestación contributiva hai que cotizar ao desemprego polo menos 360 días dentro dos 6 anos anteriores á situación legal de desemprego. Se vostede cotizou menos, poderá ter dereito ao subsidio por desemprego.
  • Non cumprir a idade ordinaria para xubilarse.
  • Non realizar unha actividade por conta propia ou traballo por conta allea a tempo completo, salvo compatibilidade establecida por un programa de fomento de emprego.
  • Non cobrar unha pensión da Seguridade Social incompatible co traballo.