Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Son unha persoa traballadora do campo

O sistema de protección por desemprego previsto para o colectivo do Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, presenta algunhas características propias segundo vaian dirixidas ás persoas traballadoras fixas, fixas descontinuas ou eventuais.

Aínda que as persoas traballadoras fixas e fixas descontinuas poderán acceder ás prestacións e subsidios por desemprego, nas mesmas condicións que calquera persoa traballadora por conta allea non agraria do Réxime Xeral da Seguridade Social, o colectivo de traballadores eventuais non poderá acceder ao subsidio por desemprego.

A partir do 17 de marzo de , 2022 as persoas traballadoras con contrato de fixo descontinuo incluídas no Réxime Especial Agrario da Seguridade Social que desenvolvan esta actividade nas comunidades autónomas de e Andalucía Extremadura , cando deixen de prestar servizos por finalizar ou interromperse a actividade intermitente ou de tempada da empresa ou cando se suspenda a actividade por causas económicas, tecnolóxicas ou de forza maior, ou cando tras esas situacións cesen involuntariamente nun traballo eventual agrario, para efectos da protección por desemprego terán a consideración tanto de persoas traballadoras fixas descontinuas como traballadoras eventuais do Réxime Especial Agrario da Seguridade Social.

Por iso, sempre que reúna o resto dos requisitos esixidos en cada caso poderá optar:
a) Polas prestacións por desemprego de nivel contributivo ou asistencial, sendo a duración dos subsidios a mesma que para o resto de persoas traballadoras do réxime xeral.
b) Polo subsidio por desemprego en favor das persoas traballadoras eventuais incluídos no Réxime Especial Agrario da Seguridade Social, incluído o subsidio especial das persoas traballadoras maiores de anos, 52 ou, no seu caso, pola renda agraria, en favor das mesmas persoas, considerando á persoa traballadora como eventual agraria.

Para todos os efectos, e non só aos de determinar se se ten cuberto o mínimo de xornadas reais cotizadas esixidas para acceder ao subsidio SEASS ou á Renda Agraria, teranse en conta todas as xornadas reais cotizadas no Réxime Especial Agrario da Seguridade Social, calquera que sexa o seu número, como persoa traballadora fixa descontinua agraria e como persoa traballadora eventual agraria, sempre que:
− non fosen computadas para obter un dereito anterior, á prestación por desemprego, aos subsidios por desemprego ou á renda agraria, e
 − cubríronse nos 12 meses naturais inmediatamente anteriores á situación de desemprego.

Tamén se tomarán en consideración as xornadas reais cotizadas para os efectos da duración e contía dos dereitos que puidesen corresponderlles (disp. transitoria. 2 ª do RD 5/1997 e arts. 4 e 5 do RD 426/2003).

Non se incluirán no cómputo de rendas da persoa  solicitante ou beneficiaria, nin dos membros da unidade familiar, as obtidas polo traballo agrario como persoa traballadora por conta allea de carácter fixo descontinuo.

As persoas traballadoras eventuais que residan nas comunidades autónomas de e Extremadura Andalucía poderán ter dereito ao subsidio para eventuais agrícolas (se percibiron o mesmo nalgún do tres anos naturais inmediatamente anteriores á data de solicitude e cumpren o resto de requisitos), ou en caso de non ter dereito a este subsidio, poderán acceder á renda agraria.

Nos seguintes vínculos poderá obter información específica sobre cada un dos dereitos:

O pago destas prestacións por desemprego realizarase, salvo excepcións, mediante o abono na conta da entidade financeira que vostede indique, sempre que sexa titular da mesma.