Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Plan de Garantía Xuvenil Plus 2021 - 2027 de traballo digno para as persoas novas

Imagen lectura fácil Lectura fácil

O “Plan de Garantía Xuvenil Plus 2021 - 2027 de traballo digno para persoas novas” serve de referencia para as entidades vinculadas ao Sistema Nacional de Garantía Xuvenil no mesmo período. Este plan permitirá que a Unión Europea libere fondos do FSE+ destinados ao emprego xuvenil.

O Plan de Garantía Xuvenil Plus ten como obxectivo mellorar a cualificación das persoas novas para que adquiran as competencias profesionais e técnicas necesarias para acceder ao mercado laboral. O Plan de Garantía Xuvenil inscríbese nun investimento global, o Plan Estratéxico Mocidade Avanza, que agrupa o conxunto de accións para o emprego xuvenil e que destinará 4 . 950 millóns a estes fins, a maior cantidade destinada ata o momento por un Goberno para accións de emprego xuvenil.

A súa elaboración conta coas achegas que as comunidades autónomas trasladaron na LXXIX Conferencia Sectorial de Emprego e Asuntos Laborais que se celebrou o 28 de abril, co coñecemento do Diálogo Social e coa colaboración do Instituto da Mocidade e do Consello da Mocidade.

É tamén unha ferramenta fundamental para conseguir os ODS 5 e 8 dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable da Axenda 2030 .

Alicerces do Plan

Para conseguir os obxectivos de mellora da empregabilidade e do emprendimiento das persoas novas, o plan susténtase sobre a orientación e o seguimento personalizados das usuarias e usuarios en todas as actuacións de apoio; a formación dirixida á adquisición de competencias e a mellora da experiencia profesional tendo en conta as necesidades de transformación do modelo produtivo; a mellora das oportunidades de emprego a través de incentivos dirixidos, especialmente, ás persoas que necesiten unha especial consideración; igualdade de oportunidades; emprendimiento e fomento da iniciativa empresarial e mellora da xestión.

Medidas do Plan de Garantía Xuvenil Plus

Para promover a creación de oportunidades do emprego e incrementar a cualificación e inserción laboral das persoas novas, dotándoas de máis competencias profesionais, superando a brecha tecnolóxica e a segregación, o Plan de Garantía Xuvenil Plus ( 2021 - 2027 ) incorpora, entre outras actuacións, as seguintes medidas:

Flexibilidade e axilidade da xestión: Para unha orientación máis efectiva, as persoas rexistradas no plan terán unha atención inmediata co compromiso de que nun prazo máximo de catro meses recibisen unha oferta de emprego ou de formación que contará cun seguimento especial neste período. As persoas interesadas disporán dunha liña de teléfono gratuíta que permitirá resolver as dúbidas da atención ademais da dispoñibilidade de sistemas dixitais complementarios.

Un espacio virtual específico permitirá la formación y también la búsqueda y selección de ofertas de empleo.

Emprendimiento para persoas novas afectadas pola crise sanitaria. A situación provocada pola crise sanitaria do COVID- 19 fai necesario apoiar de maneira decidida o emprendimiento xuvenil. Impulsaranse axudas para afrontar o pago de cotas á Seguridade Social durante seis meses e tamén para a publicidade e transformación dixital do negocio ademais de formación en mercadotecnia dixital e comercialización ás persoas emprendedoras.

Programa emprende con microcréditos: Permitirá obter financiamento, sen necesidade de avais, a persoas emprendedoras que non poidan acceder a un crédito ordinario. Ademais da achega económica, as persoas beneficiarias recibirán apoio de orientación e asesoramento tras a recepción do préstamo.

Reforzo da orientación: A rede Re-Orienta recibirá un novo impulso e promocionarase a estabilidade profesional e a carreira profesional das persoas orientadoras. A calidade do sistema de orientación será obxecto de avaliación.

A orientación dirixida ás persoas novas con responsabilidades familiares, especialmente mulleres cuxas cargas de coidado non resultan visibles a miúdo, reforzará a corresponsabilidade e acabar cos estereotipos de xéneros. A formación en dereitos laborais, o acceso a contratos formativos e a disposición de ferramentas dixitais serán algúns dos instrumentos para impulsar a súa integración no mercado laboral.

A igualdade, a conciliación e a corresponsabilidade fomentaranse mediante diferentes actuacións desde o ámbito da orientación, no marco dos Plans de Igualdade vixentes, o apoio ao estudo, ao emprego e ás mulleres novas no medio rural que lles permita mellorar o seu emprego e acceder a fórmulas de traballo autónomo e emprendimiento.

Adoptaranse medidas para visibilizar o papel das mulleres novas nas profesións STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas)con accións formativas específicas e tamén no ámbito da Responsabilidade Social das Empresas.

Favorecer a formación: A prevención do abandono escolar retorno á formación é fundamental para consolidar carreiras profesionais e responder as necesidades do mercado laboral. Os itinerarios personalizados priorizarán favorecer a reincorporación á educación regulada das persoas que abandonasen o sistema educativo de maneira prematura.

Primeira experiencia profesional: As persoas rexistradas en Garantía Xuvenil poderán participar no programa de primeira experiencia profesional nas administracións públicas que permitirá dotarse de experiencia e acceder a un emprego de calidade, un eixo transversal do plan.

Reincorporación ao mercado laboral: Das persoas novas que non buscan un emprego porque cren que non o atoparán. Os servizos públicos de emprego traballarán desde unha perspectiva local, mediante accións coordinadas cos servizos sociais e de mocidade para facilitar a súa integración nos servizos de orientación, no Sistema Nacional de Emprego ou ben no sistema educativo.

Accións de emprego para persoas LGTBI: A discriminación asociada á LGTBIfobia condiciona a integración laboral deste colectivo que disporá dun programa piloto de inserción sociolaboral para incorporar medidas específicas para erradicar situacións discriminatorias.

As persoas orientadoras recibirán cualificación específica neste ámbito, financiaranse accións de visibilización, en especial para favorecer as políticas de Responsabilidade Social Corporativa e realizaranse campañas de sensibilización nas empresas para facilitar que todas as persoas poidan acceder ao mercado laboral con independencia da súa identidade sexual.

Migrantes: No caso das persoas novas migrantes incidirase na orientación e a inserción laboral.

Persoas con discapacidade: O colectivo de mozos con discapacidade soporta taxas de paro, especialmente de longa duración, de inactividade e de risco de exclusión por encima da media. Incidirase na cualificación específica das persoas orientadoras que atendan este colectivo e financiaranse accións que dean visibilidade á inclusión deste colectivo no emprego e tamén as que permitan sensibilizar ás empresas.

Reforzarase o "Servizo Ponte" coa contratación de preparadores laborais de apoio para o desenvolvemento de itinerarios personalizados de inserción para favorecer un emprego digno, de calidade e con autonomía persoal.

Rexeneración de espazos rurais e urbanos en declive: A recuperación destas contornas abre unha xanela de oportunidade para xerar emprego xuvenil. A orientación para a rexeneración de espazos rurais e urbanos é unha medida dirixida especialmente a mozas con iniciativa creativa que busquen levar a cabo acciones cun fin principalmente social. Todo iso permitirá obter un dobre impacto: a creación de emprego e responder a demanda habitacional de persoas vulnerables.

As medidas de sucesión xeracional no ámbito rural están encamiñadas a dar substitución xeracional en empregos tradicionais

A través de la promoción de escuelas taller, talleres de empleo y programas mixtos de Empleo-Formación se incentivará la puesta en valor del patrimonio histórico, natural y cultural, la recuperación de oficios y generación de oportunidades laborales.

Nos programas de Emprego-Formación incluirase a experiencia profesional nas empresas da zona de intervención, con especial atención á formación e o emprego no marco do turismo rural.

O programa Redes Taller Novo facilitará a mobilidade dentro do territorio nacional en función dos intereses das persoas novas cunha axuda específica que permitirá mellorar as súas oportunidades.

Oportunidades en la transición económica: Economía circular, economía digital, energías renovables, transición ecológica y economía azul.

A economía dixital é un dos eixos fundamentais de transformación económica. Favorecer o acceso á a tecnoloxía e desenvolver habilidades dixitais incide na capacidade de relación social e tamén na procura e de acceso ás oportunidades laborais.

La formación en estas materias en los talleres de alfabetización digital incide de manera destacada en la inclusión de los colectivos más vulnerables. Estos talleres podrán contar con programas complementarios de búsqueda de empleo mediante herramientas informáticas. Se apoyarán las iniciativas orientadas a la reducción de las desigualdades económicas y sociales a través de la digitalización prestando especial atención al factor territorial.

Noutra transición, cara a unha economía sustentable e eficiente, a economía circular perfílase como un sector con gran demanda laboral con gran incidencia nos perfís especializados en materias relacionadas coa tecnoloxía e a investigación, características que comparten coas enerxías renovables ou a transición ecolóxica, con forte potencial de creación de emprego. Un potencial que tamén se observa no campo da economía azul con oportunidades en materias como a loxística portuaria e de transporte, recursos mariños, turismo ou renovables de orixe mariña.

Nestes ámbitos levará a cabo un mapa de oportunidades e necesidades nos diferentes territorios, desenvolver itinerarios integrais de emprego con programas de formación específicos.

O Plan de Garantía Xuvenil Plus apoiará a estadía das persoas novas en centros de investigación e empresas tecnolóxicas

Escolas profesionais duais: Permitirán conectar a Formación Profesional co emprego mediante unha oportunidade laboral real e remunerada en empresas e un acompañamento personalizado de entre 12 e 18 meses de duración.

Escolas de segunda oportunidade: Permitirán incrementar as oportunidades laborais daquelas persoas que abandonaron os seus estudos a unha idade temperá, adquirindo formación en materias crave que permitan o acceso á formación para obter Certificados de Profesionalidade.

INICIATIVA FONDOS DISPOÑIBLES
Plan GJ+ ( 2021 - 2027 ) 3 . 263 M€ en todo el periodo (A través del Fondo Social Europeo +)
Investimentos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia Primeras Experiencias: 330 M€ - Investigo: 315 M€ - Tándem: 120 M€ - Total: 765 M€
Outros investimentos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia 172 M€
Programas de Formación en alternancia do emprego 600 M€
Convenio coa Secretaría de Estado de Dixitalización Intelixencia Artificia 150 M€
TOTAL 4 . 950 M €