Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Preguntas Frecuentes

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Garantía Xuvenil é unha iniciativa europea cuxo obxectivo é garantir que as persoas novas entre 16 e 29 anos poidan recibir unha oferta de emprego, de educación continua ou un período de prácticas tras acabar a educación formal ou quedar desempregadas.

En todo caso, Garantía Xuvenil en España presenta un enfoque integral, preventivo e de atención temperá para contribuír a facilitar a mellora da empregabilidade e a inserción no mercado de traballo das persoas novas.

 

 

As persoas novas entre 16 e 29 anos que non se atopen en situación de estudar ou formarse nin traballando por conta propia ou allea, xa que constitúen un dos grupos de poboación con máis dificultades de acceso ao emprego neste momento e trátase, por tanto, dun grupo de poboación moi heteroxéneo que inclúe tanto a persoas novas con escasa formación como a persoas novas altamente cualificados.

 

 

  • Ter nacionalidade española ou ser cidadáns da Unión ou dos Estados parte do Acordo Económico Europeo ou Suíza que se atopen en España en exercicio da libre circulación e residencia. Tamén poderán inscribirse os estranxeiros titulares dunha autorización para residir en territorio español que habilite para traballar, así como os menores non acompañados que acheguen unha Acreditación dos Servizos de Protección de Menores da Comunidade Autónoma que xustifique individualmente o acceso, mediante a inscrición, a actividades ou programas de educación ou formación que redunden no seu beneficio.
  • Estar empadroado en calquera localidade do territorio nacional español.
  • Tener más de 16 años y menos de 30 años.
  • No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
  • No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
  • No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
  • Presentar unha declaración expresa de ter interese en participar no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, adquirindo un compromiso de participación activa nas actuacións que se desenvolvan no marco da Garantía Xuvenil. No caso dos demandantes de emprego bastará coa súa inscrición nos servizos públicos de emprego.

Unha vez que a persoa interesada deuse de alta no sistema poderá recibir ofertas do catálogo de actuacións a través da súa Comunidade Autónoma, a Administración Xeral do Estado, as entidades que colaboran na xestión do Fondo Social Europeo ou das empresas que desexen aplicarse algún dos incentivos previstos na normativa vixente para a contratación de persoas novas.

 

 

Aínda que Garantía Xuvenil é de aplicación en todo o territorio nacional e o seu acceso será en igualdade de condicións para todas as persoas novas obxecto de atención, con especial dedicación a quen se atopen nunha situación de desvantaxe e/ou risco de exclusión social, as Comunidades Autónomas xogan un papel determinante posto que se trata dun sistema cuxo éxito dependerá da boa coordinación entre as distintas administracións. Por esa razón, creouse unha Comisión entre a Administración Xeral do Estado e as comunidades autónomas para a coordinación, avaliación e seguimento do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Así mesmo, de conformidade co Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social, poderán implantar, no ámbito das súas competencias, mecanismos específicos para a inscrición e mecanismos de coordinación para coñecer as actuacións que se están levando a cabo no seu territorio.

Para ser beneficiario de Garantía Xuvenil débense cumprir os requisitos establecidos e acceder ao Ficheiro do Sistema de Garantía Xuvenil para inscribirse.

Acceso con DNI electrónico ou certificado

A forma máis sinxela e rápida de acceder ao ficheiro é a través de DNI electrónico, certificado electrónico recoñecido ou outros medios que se establezan normativamente e que se habilitarán para o seu emprego por parte das persoas usuarias.

Información para obtelo

Acceso de forma asistida

Nas oficinas das Cámaras de Comercio poderán facilitarche todo tipo de información sobre Garantía Xuvenil.

Pincha aquí y encuentra tu Cámara de Comercio más cercana.

Nos Centros e servizos da Rede SIJ (Servizos de Información Xuvenil), en coordinación con INJUVE, proporcionarase axuda para completar a solicitude de inscrición co apoio de persoal cualificado.

Pica aquí e atopa o teu centro SIJ máis próximo.

Acceso a través do Sistema Cl@ve

Trátase dunha plataforma común para a identificación, autenticación e firma electrónica, un sistema interoperable e horizontal que evita ás Administracións Públicas ter que implementar e xestionar os seus propios sistemas de identificación e firma, e aos cidadáns ter que utilizar métodos de identificación diferentes para relacionarse electronicamente coa Administración. Acceso Cl@ve

Inscrición con usuario e contrasinal

Puedes iniciar tu inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil cumplimentando el formulario en la web.

Unha vez que respondas unhas preguntas que nos permitan acreditar a túa identidade, poderás a seguir encher a túa solicitude de inscrición. Durante o proceso, pediráseche un contrasinal que poderás utilizar para entrar ao teu perfil de Garantía Xuvenil en futuras ocasións. Se xa dispós de contrasinal, feixe click aquí.

Outras formas de acceso

A inscrición débese de realizar por vía telemática en todos os casos coa excepción daquelas persoas con discapacidade recoñecida igual ou superior ao 33 % e/ou que se atopan en risco de exclusión social que conten co certificado que o acredite.

Estas persoas poderanse inscribir mediante a presentación do formulario adxunto nas oficinas de rexistro da Administración Xeral do Estado e das comunidades autónomas e das Entidades establecidas no artigo 16 . 4 Lei 39 / 2015 , de de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Así mesmo, a inscrición ou renovación como demandante de emprego nun Servizo Público de Emprego implica a inscrición no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, se se cumpren os requisitos esixidos.

Unha vez que se presentou a solicitude de inscrición por calquera das vías indicadas anteriormente, procederase á comprobación dos requisitos necesarios a través de consultas aos organismos correspondentes tales como a Tesouraría Xeral da Seguridade Social ou a Dirección Xeral de Policía. Trátase dun procedemento administrativo que require dun certo tempo, no que se pretende garantir ao máximo que a información é correcta, dado que ao figurar inscrita en Garantía Xuvenil, unha persoa pode beneficiarse de accións consideradas dentro de programas que dispoñen de asignación económica concreta, como os do Fondo Social Europeo.

Tras obter a resposta a tales consultas, emitirase a correspondente resolución tendo como data de efectos desde a solicitude de inscrición. Na actualidade, o tempo media de resolución está ao redor de tres ou catro días laborables, desde o momento en que se finaliza a solicitude de inscrición correctamente, sen menoscabo de que poidan existir cuestións puntuais que alonguen este proceso.

Se te inscribiches cun NIE e actualmente tes DNI, chama ao 060 ou escríbenos a info.garantiajuvenil@sepe.es  e informámosche de como proceder para realizar o cambio en Garantía Xuvenil e ter os teus datos actualizados.