Sede electrónica

Que é EURES

EURES (EURopean Employment Services), é unha rede de cooperación para o emprego e para a libre circulación de traballadores, un dos principios fundamentais da Unión Europea (UE), como queda indicado nos artigos correspondentes do Tratado que crea a Comunidade europea.

O obxectivo da Rede EURES é prestar servizos aos traballadores, aos empresarios, e a calquera cidadán que desexe beneficiarse do principio da libre circulación de persoas, proporcionando información e asesoramento sobre ofertas e demandas de emprego, situación e evolución do mercado de traballo e sobre condicións de vida e traballo de cada país

A Rede EURES foi creada en por 1993 Decisión da Comisión europea, (substituída pola Decisión da Comisión de de 23 decembro de ) 2002 para facer posible a libre circulación de traballadores no marco do Espazo Económico Europeo. EURES pon en relación á Comisión europea cos servizos públicos de emprego dos países do Espazo Económico Europeo (países membros da UE, máis Islandia, Noruega e Liechtenstein), con Suíza e con outros organismos.

 A rede inclúe aos membros EURES (Servizos públicos de emprego e Comisión europea), as asociacións transfronteirizas e outros socios EURES (asociacións de traballadores, organizacións patronais, universidades, e outras institucións locais e rexionais), todos eles interesados nas cuestións relacionadas co emprego.

O obxectivo da Rede EURES é prestar servizos aos traballadores, aos empresarios, e a calquera cidadán que desexe beneficiarse do principio da libre circulación de persoas, proporcionando información e asesoramento sobre ofertas e demandas de emprego, situación e evolución do mercado de traballo e sobre condicións de vida e traballo de cada país

 

 

Catálogo de Servizos EURES-España (É)

EURES Spain Service Catalogue (EN)

Os servizos EURES ofrecen:

Información sobre:

 • Oportunidades de emprego e necesidades de persoal nos países do Espazo Económico Europeo.
 • Condicións de traballo.
 • Condicións de vida.

Asesoramento e Orientación profesional:

 • Axudándolle a definir o tipo de profesional que busca e a deseñar unha oferta de emprego atractiva.
 • Orientación profesional para o emprego de quen se vai a desprazar, para decidir e preparar o seu plan de mobilidade

Intermediación:

 • Introdución de ofertas de emprego no sistema EURES.
 • Difusión concertada das ofertas: en toda Europa, en determinados países ou rexións, ou por colectivos profesionais.
 • Consulta polos candidatos potenciais.
 • Canalización das candidaturas recibidas de maneira concertada
 • Asistencia, asesoramento e apoio na preselección, se así se acorda.

 

 

Servizos EURES a demandantes de emprego

Axuda na procura de emprego noutro país: trámites requiridos, modos de vida, costumes, prácticas diferentes sobre o mundo do traballo, etc.

Recibirá información sobre:

 • Condicións de vida e traballo nestes países.
 • Ofertas de emprego comunitarias existentes na Rede.
 • Orientación e consello sobre a procura de emprego.

Antes de buscar emprego noutro país hai que considerar algunhas cuestións:

 • O idioma: ten vostede o dominio do idioma suficiente para o tipo de emprego que quere atopar?
 • A cualificación profesional: posúe a formación ou experiencia necesaria requirida?
 • A titulación académica ou profesional que se posúe, está recoñecida no país ao que se quere ir?
 • Que sabe das condicións de vida e traballo do país: aloxamento, dereito a asistencia sanitaria, en que condicións e se o teñen tamén os nosos familiares, trámites de entrada, residencia, etc.?

En todas estas cuestións, os conselleiros e conselleiras EURES pódenlle axudar.

Servizos EURES a Empregadores

Axudámoslle a difundir a súa oferta de traballo en Europa, proporcionando un sistema informático de ámbito europeo que permite a difusión en tempo real das ofertas de traballo, especialmente aquelas que requiran o dominio doutros idiomas, as que necesiten especiais cualificacións e experiencia ou as que busquen profesionais cualificados, dificilmente reclutables no mercado.

Axudámoslle a conseguir:

 • Candidatos idóneos para as súas vacantes no ámbito europeo, coa cualificación e habilidades específicas que precise (idiomas, especialización, etc.).
 • A difusión das ofertas de emprego fose do ámbito nacional en calquera dos países do Espazo Económico Europeo máis Suíza.
 • Información de primeira man, sobre aspectos legais e prácticos, ligados á mobilidade internacional.
 • Asesoramento sobre trámites de Seguridade Social e fórmulas de contratación laboral, sobre desprazamentos temporais dos seus traballadores a outro país.
 • Información sobre os Organismos competentes en cada país en materia de emprego, Seguridade Social, desemprego, etc.

Podes solicitar os servizos da rede EURES nas Oficinas de Emprego do Servizo Público de Emprego de:

 • Cidade Autónoma de Ceuta
 • Cidade Autónoma de Melilla

Nos puntos de atención ao público das Comunidades Autónomas de:

Podes consultar a rede de conselleiros EURES de todas as provincias ou no resto de países europeos, quen che axudarán e asesorarán no que necesites.

 

 

icono descarga

Descárgache os documentos

icono descarga

Descárgache as infografías