Sede electrónica

Que é EURES

EURES (EURopean Employment Services), é unha rede de cooperación para o emprego e para a libre circulación de traballadores, un dos principios fundamentais da Unión Europea (UE), como queda indicado nos artigos correspondentes do Tratado que crea a Comunidade europea.

O obxectivo da Rede EURES é prestar servizos aos traballadores, aos empresarios, e a calquera cidadán que desexe beneficiarse do principio da libre circulación de persoas, proporcionando información e asesoramento sobre ofertas e demandas de emprego, situación e evolución do mercado de traballo e sobre condicións de vida e traballo de cada país

A Rede EURES foi creada en por 1993 Decisión da Comisión europea, (substituída pola Decisión da Comisión de de 23 decembro de ) 2002 para facer posible a libre circulación de traballadores no marco do Espazo Económico Europeo. EURES pon en relación á Comisión europea cos servizos públicos de emprego dos países do Espazo Económico Europeo (países membros da UE, máis Islandia, Noruega e Liechtenstein), con Suíza e con outros organismos.

 A rede inclúe aos membros EURES (Servizos públicos de emprego e Comisión europea), as asociacións transfronteirizas e outros socios EURES (asociacións de traballadores, organizacións patronais, universidades, e outras institucións locais e rexionais), todos eles interesados nas cuestións relacionadas co emprego.

O obxectivo da Rede EURES é prestar servizos aos traballadores, aos empresarios, e a calquera cidadán que desexe beneficiarse do principio da libre circulación de persoas, proporcionando información e asesoramento sobre ofertas e demandas de emprego, situación e evolución do mercado de traballo e sobre condicións de vida e traballo de cada país

 

 

Catálogo de Servizos EURES-España (É)

EURES Spain Service Catalogue (EN)

Os servizos EURES ofrecen:

Información sobre:

 • Oportunidades de emprego e necesidades de persoal nos países do Espazo Económico Europeo.
 • Condicións de traballo.
 • Condicións de vida.

Asesoramento e Orientación profesional:

 • Axudándolle a definir o tipo de profesional que busca e a deseñar unha oferta de emprego atractiva.
 • Orientación profesional para o emprego de quen se vai a desprazar, para decidir e preparar o seu plan de mobilidade

Intermediación:

 • Introdución de ofertas de emprego no sistema EURES.
 • Difusión concertada das ofertas: en toda Europa, en determinados países ou rexións, ou por colectivos profesionais.
 • Consulta polos candidatos potenciais.
 • Canalización das candidaturas recibidas de maneira concertada
 • Asistencia, asesoramento e apoio na preselección, se así se acorda.

 

 

Servizos EURES a demandantes de emprego

Axuda na procura de emprego noutro país: trámites requiridos, modos de vida, costumes, prácticas diferentes sobre o mundo do traballo, etc.

Recibirá información sobre:

 • Condicións de vida e traballo nestes países.
 • Ofertas de emprego comunitarias existentes na Rede.
 • Orientación e consello sobre a procura de emprego.

Antes de buscar emprego noutro país hai que considerar algunhas cuestións:

 • O idioma: ten vostede o dominio do idioma suficiente para o tipo de emprego que quere atopar?
 • A cualificación profesional: posúe a formación ou experiencia necesaria requirida?
 • A titulación académica ou profesional que se posúe, está recoñecida no país ao que se quere ir?
 • Que sabe das condicións de vida e traballo do país: aloxamento, dereito a asistencia sanitaria, en que condicións e se o teñen tamén os nosos familiares, trámites de entrada, residencia, etc.?

En todas estas cuestións, os conselleiros e conselleiras EURES pódenlle axudar.

Guía para as persoas que buscan emprego en Europa

Servizos EURES a Empregadores

Axudámoslle a difundir a súa oferta de traballo en Europa, proporcionando un sistema informático de ámbito europeo que permite a difusión en tempo real das ofertas de traballo, especialmente aquelas que requiran o dominio doutros idiomas, as que necesiten especiais cualificacións e experiencia ou as que busquen profesionais cualificados, dificilmente reclutables no mercado.

Axudámoslle a conseguir:

 • Candidatos idóneos para as súas vacantes no ámbito europeo, coa cualificación e habilidades específicas que precise (idiomas, especialización, etc.).
 • A difusión das ofertas de emprego fose do ámbito nacional en calquera dos países do Espazo Económico Europeo máis Suíza.
 • Información de primeira man, sobre aspectos legais e prácticos, ligados á mobilidade internacional.
 • Asesoramento sobre trámites de Seguridade Social e fórmulas de contratación laboral, sobre desprazamentos temporais dos seus traballadores a outro país.
 • Información sobre os Organismos competentes en cada país en materia de emprego, Seguridade Social, desemprego, etc.
 • Caixa de correos ofertas Empregadores EURES: employerstoeures@sepe.es

Guía para a contratación en Europa

Podes solicitar os servizos da rede EURES nas Oficinas de Emprego do Servizo Público de Emprego de:

 • Cidade Autónoma de Ceuta
 • Cidade Autónoma de Melilla

Nos puntos de atención ao público das Comunidades Autónomas de:

Podes consultar a rede de conselleiros EURES de todas as provincias ou no resto de países europeos, quen che axudarán e asesorarán no que necesites.

 

 

icono descarga

Descárgache os documentos

icono descarga

Descárgache as infografías