Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Portal Emprégache

Carteira Común de Servizos do SNE

Os servizos da Carteira Común do SNE, aprobada polo Real Decreto 7 / 2015 , teñen como finalidade axudar aos traballadores a atopar un emprego adecuado ás súas características e aos empregadores a contratar traballadores apropiados ás súas necesidades, facilitar a mobilidade profesional e xeográfica co fin de corrixir os desaxustes entre a oferta e demanda de emprego, recoller e analizar a situación e evolución do mercado de traballo, vincularse co sistema de protección do desemprego con suxeición ao compromiso de actividade e coordinarse co resto de políticas activas de emprego.

As accións da Carteira Común do Sistema Nacional de Emprego nesta materia corresponden aos Servizos Públicos de Emprego das Comunidades Autónomas. Conforme ao seu artigo 7 , os servizos incluídos son os seguintes:

  1. Servizo de orientación profesional.
  2. Servizo de colocación e de asesoramento a empresas.
  3. Servizo de formación e cualificación para o emprego.
  4. Servizo de asesoramento para o autoemprego e o emprendimiento

Protocolos

Guía técnica para o desenvolvemento dos protocolos da Carteira Común de Servizos do Sistema Nacional de Emprego

Os protocolos do Servizo de Orientación Profesional son:

  1. Diagnóstico individualizado e elaboración do perfil
  2. Deseño do itinerario individual e personalizado de emprego (IPE)
  3. Acompañamento personalizado no desenvolvemento do itinerario e o cumprimento do compromiso de actividade
  4. Asesoramento e axuda técnica adicional para a definición do currículo e para a aplicación de técnicas para a procura activa de emprego
  5. Información e asesoramento adicional sobre a situación do mercado de traballo, políticas activas de emprego e servizos comúns e complementarios da carteira e sobre a oferta formativa e os programas
  6. Apoio á xestión da mobilidade laboral

OPEAS (Orientación Profesional para o Emprego e Asistencia ao Autoemprego

A Orientación Profesional para o Emprego e Asistencia ao Autoemprego (OPEAS) realízase a través de entidades colaboradoras. Estas entidades reciben subvencións para reforzar as actuacións de orientación segundo a lexislación vixente, actualmente a establecida na Carteira de Servizos Comúns do SNE.

Os servizos públicos de emprego das comunidades autónomas poden considerar estas actuacións como programa común, incluíndoas no seu correspondente plan anual de emprego e comunicando, a través do SISPE (Sistema de Información dos Servizos Públicos de Emprego) os beneficiarios e orzamento previsto e realizado. Nas cidades autónomas de Ceuta e Melilla séguese o establecido na base normativa das OPEAS.

A base normativa da Orientación Profesional para o Emprego e Asistencia ao Autoemprego, OPEAS, é a Orde de de 20 xaneiro de por 1998 a que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a realización de accións de orientación profesional para o emprego e asistencia para o autoemprego.

A seguir tes unha serie de tutoriales en vídeo, trátanse de listas de reprodución sobre unha temática e cada reprodutor de vídeo contén varios tutoriales. No menú superior do vídeo podes acceder independientemetne a cada un dos tutoriales.

Onde buscar emprego?

Aprender e organizarse para buscar emprego

Elaboración e tipos de currículo

Carta de presentación e a entrevista

Emprender un negocio