Sede electrónica

Emprego Muller e Transversalidade de Xénero nas políticas de apoio á activación para o emprego


Programa para o apoio das mulleres no ámbito rural e urbano

Abarcará accións de formación nos ámbitos dixital e ecolóxico, dos coidados de longa duración, o emprendimiento e a economía social. Organizaranse convocatorias de propostas de subvención dirixidas ás entidades públicas e privadas encargadas de impartir a formación.

Programas de formación e inserción para mulleres vítimas de violencia de xénero ou de trata e explotación sexual con compromiso de contratación

Cubrirá os itinerarios de integración para estas mulleres, en dúas fases. No primeiros seis meses, as participantes seguirán itinerarios personalizados de inclusión social, e o seis meses seguintes seguirán unha formación en alternancia con compromiso de contratación posterior por parte dos empregadores.

Accións para favorecer a transversalidade de xénero en todas as políticas activas de emprego

Tratarase de incorporar a perspectiva de xénero en todos os elementos dos plans anuais de emprego dos SPE (tanto centrais como rexionais) no período 2021 - 2023 . A tal fin, contrataranse servizos de asesoramento.