Sede electrónica

Catálogo de Especialidades Formativas

O Catálogo de Especialidades Formativas é un instrumento que inclúe a ordenación de toda a oferta de formación desenvolvida no marco do Sistema de Formación Profesional para o emprego no ámbito laboral.

Unha Especialidade Formativa é a agrupación de competencias profesionais, contidos, e especificacións técnicas que responde:

  • A un conxunto de actividades de traballo enmarcadas nunha fase do proceso de produción e con funcións afíns.
  • Á adquisición de competencias transversais necesarias para o desempeño adecuado na contorna e contexto profesional.

Cada especialidade formativa está adscrita a unha familia e área profesional, e ten asignado un determinado nivel de cualificación (niveis  1 , 2 , 3 , 4 e  5 ).

Ditas Familias e Áreas profesionais atopar recollidas no Anexo I da Orde TMS/ 283 / 2019 , de de 12 marzo, pola que se regula o Catálogo de Especialidades Formativas no marco do sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral

As especialidades do Catálogo pódense buscar aplicando distintos filtros no buscador de especialidades formativas.