Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Xustificación

Deberá xustificarse no investimento o 100 por cen do importe do pago único aboado.
Para o exercicio dunha actividade por conta propia, xustificarase o importe do pago único mediante a presentación de todo tipo de documentos contables (facturas, recibos de aluguer, escrituras, contratos de compravenda ou traspaso, etc.).
A persoa beneficiaria do pago único deberá achegar ao SEPE o xustificante dos pagos realizados mediante cartón bancario a nome do beneficiario, ou das transferencias bancarias ou ingresos en efectivo en entidade financeira. Non se terán en conta as cantidades pagas en efectivo nin con medios de pago ao portador ou con cartóns prepagamento.
As achegas en diñeiro ao capital social xustificaranse mediante a certificación do depósito das correspondentes cantidades a nome da sociedade, na entidade de crédito que a notaría incorporase á escritura de constitución ou de execución do aumento do capital social. Nesta certificación ademais constarán as achegas realizadas por cada socio ou socia e describiranse as achegas non en diñeiro, así como a súa valoración en euros.
Se se destinou parte do pago único a facer unha achega voluntaria a unha cooperativa, deberase acreditar que se destinou ao capital social, mediante certificación do seu órgano de goberno, así como o compromiso adquirido pola persoa traballadora ante a cooperativa de que dita achega voluntaria permanecerá na cooperativa o mesmo tempo que a achega obrigatoria, ou polo menos, o mesmo tempo durante o que se percibiu a prestación contributiva, de percibila mes a mes.
A compravenda de bens mobles entre particulares acreditarase mediante o contrato para o efecto asinado por ambas as partes, no que deben estar identificadas as partes de forma completa, así como o obxecto da compravenda, o seu prezo e o documento acreditativo do abono efectivo ao vendedor (transferencia bancaria ou similar), a xustificación de liquidar o imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados sobre o contrato.
Todo iso, sen prexuízo de que o SEPE poida requirir para efectos de xustificar o abono total do importe do pago único, calquera outro tipo de documentación.