Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Servizos para empresas. Certific@2

certifica2-316Es un servicio que permite a los empresarios y empresarias que actúen en nombre propio y a las empresas y colegiados profesionales que actúen en representación de terceros, realizar comunicaciones de datos sobre sus personas trabajadoras, sustituyendo la entrega presencial de documentos.

A comunicación de datos utilizando a aplicación Certific@2 terá idénticos efectos que a efectuada polos demais medios admitidos en dereito.

Recomendación

Para a navegación pola aplicación, é recomendable usar os botóns e ligazóns proporcionadas pola mesma, evitando facer uso dos do navegador.

Como acceder a Certific@2

Para utilizar la aplicación Certific@2, las personas usuarias deben disponer de autorización para la transmisión telemática de datos a los Servicios Públicos de Empleo, obtenida previamente conforme lo definido en la aplicación Contrat@, o de firma electrónica expedida por alguna de las autoridades de certificación.

Acceso

Para utilizar la aplicación Certific@2, las personas usuarias deben disponer de autorización para la transmisión telemática de datos a los Servicios Públicos de Empleo, obtenida previamente conforme lo definido en la aplicación Contrat@, o de firma electrónica expedida por alguna de las autoridades de certificación.

Dispoñibilidade

A comunicación de datos do certificado de empresa e de períodos de actividade laboral de persoas traballadoras fixas descontinuas e Expedientes de Regulación de Emprego de suspensión ou redución de xornada pode realizarse durante as 24 horas do día, todos os días do ano. A aplicación réxese pola data e hora oficial española correspondente á península, Ceuta, Melilla e o arquipélago balear, que figura na dirección electrónica de acceso.

Confirmación

La aplicación informática emite un mensaje de confirmación de la recepción, en el que constan los datos proporcionados, la fecha y hora de la recepción y una clave de identificación de la transmisión.

El mensaje de confirmación, que puede imprimirse y archivarse, tiene valor de recibo de presentación según normativa vigente.

La persona usuaria es advertida de que no recibir el mensaje de confirmación, o recibir un mensaje de error o deficiencia de transmisión, implican que no se ha producido la recepción.

La recepción en la aplicación Certific@2 de datos distintos a los previstos no producirá ningún efecto y se tendrán por no presentados, comunicándose a quien realizó la emisión tal circunstancia.

Prazos

Para os efectos de cómputo dos prazos, serán considerados días inhábiles só os así declarados para todo o territorio nacional no calendario anual de días inhábiles publicado pola Administración Xeral do Estado.

A transmisión de datos recibidos nun día inhábil entenderase efectuada na primeira hora do primeiro día hábil seguinte. No asento da entrada inscribiranse como data e hora de presentación aquelas en as que se produciu efectivamente a recepción, constando como data e hora de entrada efectivas o cero horas e un segundo do primeiro día hábil seguinte.

Comunicación de Períodos de Actividade

As persoas usuarias da aplicación Certific@2 deben comunicar os datos de actividade laboral do mes ou meses anteriores. A comunicación de períodos de actividade pódese realizar durante as 24 horas do día, todos os días do ano, tendo a autorización previa do traballador ou a traballadora.

A transmisión telemática de datos por unha persoa usuaria autorizada respecto dos períodos de actividade laboral das persoas traballadoras fixas descontinuas ou ás afectadas por un Expediente de Regulación de Emprego de suspensión ou redución de xornada, permitirá a xestión por parte da entidade xestora da solicitude de continuación de prestacións e subsidios por desemprego das devanditas persoas traballadoras.

Certificado de Empresa

La transmisión telemática de datos por una persona usuaria autorizada supondrá la exención del trabajador o de la trabajadora de la obligación de acompañar el certificado de empresa a su solicitud de prestación por desempleo.

Almacenamento da información

Incorpóranse a unha base de datos todos os datos recibidos a través da aplicación Certific@2.

A solicitude de información polas persoas traballadoras ou os seus representantes sobre os devanditos datos ou a súa inexistencia será atendida polo Servizo Público de Emprego Estatal.

Altas de persoas traballadoras afectadas por Es

Consiste en ofrecer, a calquera empresa que teña acceso a Internet, a posibilidade de comunicar ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), as altas iniciais na prestación de todas aquelas persoas traballadoras afectadas por unha extinción, suspensión ou redución da xornada ordinaria de traballo, consecuencia dun Expediente de Regulación de Emprego.

Esta comunicación pódese efectuar utilizando a aplicación da tecnoloxía XML, mediante o tratamento de ficheiros en formato XML cuxa xestión de envío é manual. Require a intervención dun usuario para, unha vez o ficheiro foi creado, proceder a seleccionalo e envialo ao SEPE.

Para a xeración deste ficheiro XML, existe un asistente dentro da aplicación Certific@2.