Sede electrónica

Información económico financeira

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Nesta sección pomos á túa disposición a información relativa a cuestións económico-financeiras do SEPE seguindo a liña de xestión aberta. Nos distintos bloques poderás acceder a cuestións como o balance de contas anuais e resultados, a memoria anual, informes de xestión e auditoría, así como aos orzamentos e informes de execución orzamentaria, que proporcionan datos sobre os obxectivos marcados nos plans orzamentarios e a avaliación e consecución dos mesmos. Por último, ofrecémosche os datos dispoñibles en canto aos períodos medios de pago aos provedores.

Pode consultar nesta ligazón a información relativa ás licitacións do SEPE.


Informe sobre los contratos adjudicados en el SEPE atendiendo a su procedimiento: EJERCICIO 2018

TIPO DE PROCEDEMENTO IMPORTE DE ADXUDICACIÓN PORCENTAXE
Aberto criterios múltiples 52.288.275,25 76,12%
Aberto criterio prezo 2.191.826,41 3,19%
Contrato Menor 1.633.884,50 2,38%
Procedemento negociado sen publicidade 5.515.400,64 8,03%
Contratación centralizada 5.853.824,27 8,52%
Aberto Simplificado 1.135.674,39 1,65%
Restrinxido criterio prezo 76.500,00 0,11%
TOTAL 68.695.385,46 100,00%
Importes en euros

A información das contas anuais do exercicio 2012 en diante desta entidade pódese consultar no portal de transparencia da Administración Xeral do Estado.