Sede electrónica

Normativa

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Consulta a normativa en materia de emprego, protección por desemprego e formación no emprego tanto a nivel nacional como da Unión Europea.

Tamén podes consultar a normativa pola que se rexe o SEPE, así como as disposicións de carácter xeral que afectan as nosas competencias.

Normativa pola que se rexe o noso Organismo

Ámbito xeral

 • Lei 14 / 2022 , de de 8 xullo, de modificación da Lei 19 / 2013 , de de 9 decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, co fin de regular as estatísticas das microempresas, pequenas e medianas empresas (PEME) na contratación pública.
 • Lei Orgánica 7 / 2021 , de de 26 maio, de protección de datos persoais tratados para fins de prevención, detección, investigación e axuizamento de infraccións penais e de execución de sancións penais.
 • Lei 39 / 2015 , de de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, «BOE» núm. 236 , do dous de outubro de .. 2015
 • Lei 40 / 2015 , de de 1 outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, «BOE» núm. 236 , do dous de outubro de .. 2015
 • Constitución Española, «BOE» núm. 311 , do vinte e nove de decembro de .. 1978

Ámbito laboral

 • Real Decreto-lei 1 / 2023 , de de 10 xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas, «BOE» núm. 9 , de .. 11/01/2023
 • Resolución 26 de de abril de , 2022 da Secretaría de Estado de Emprego e Economía Social, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de de 19 abril de , 2022 polo que se aproba o Plan Anual de Política de Emprego para 2022 , segundo o establecido no artigo 11 . 2 do texto refundido da Lei de Emprego, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3 / 2015 , de de 23 outubro.
 • Real Decreto-lei 32 / 2021 , de de 28 decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo, «BOE» núm. 313 , de de 30 decembro de .. 2021
 • Real Decreto 1069 / 2021 , de de 4 decembro, polo que se aproba a Estratexia Española de Apoio Activo ao Emprego 2021 - 2024 .
 • Real Decreto 818 / 2021 , de de 28 setembro, polo que se regulan os programas comúns de activación para o emprego do Sistema Nacional de Emprego, «BOE» núm. 233 , de de 29 setembro de .. 2021
 • Resolución 24 de de xuño de , 2021 da Secretaría de Estado de Emprego e Economía Social, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de de 8 xuño de , 2021 polo que se aproba o Plan Garantía Xuvenil Plus 2021 - 2027 de traballo digno para as persoas novas.
 • Resolución de de 29 abril de , 2021 da Subsecretaría, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 27 de abril de , 2021 polo que aproba o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, «BOE» núm. 103 , de de 30 abril de .. 2021
 • Real Decreto Lexislativo 8 / 2015 , de de 30 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, «BOE» núm. 261 , de .. 31/10/2015
 • Real Decreto Lexislativo 2 / 2015 , de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, «BOE» núm. 255 , de de 24 outubro de .. 2015
 • Real Decreto 7 / 2015 , de de 16 xaneiro, polo que se aproba a Carteira Común de Servizos do Sistema Nacional de Emprego, «BOE» núm. 31 , de de 5 febreiro de .. 2015

Ámbito da Unión Europea