Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Normativa

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Consulta a normativa en materia de emprego, protección por desemprego e formación no emprego tanto a nivel nacional como da Unión Europea.

Tamén podes consultar a normativa pola que se rexe o SEPE, así como as disposicións de carácter xeral que afectan as nosas competencias.

Normativa pola que se rexe o noso Organismo

 • Lei 3 / 2023 , de de 28 febreiro, de Emprego, «BOE» núm. 51 , de de 1 marzo de .. 2023
 • Resolución 22 de de marzo de , 2021 da Subsecretaría, pola que se aproba a actualización da Carta de servizos do Servizo Público de Emprego Estatal, «BOE» núm. 76 , de de 30 marzo de .. 2021
 • Real Decreto Lexislativo 3 / 2015 , de de 23 outubro,polo que se aproba o texto refundido da Lei de Emprego. (Norma derrogada, con efectos de de 2 marzo de , 2023 excepto os seus artigos 15 a , 18 que se derrogarán coa entrada en funcionamento efectivo da Axencia Española de Emprego, segundo establece a disposición derrogatoria única. 1 .a) da Lei 3 / 2023 , de de 28 febreiro.)
 • Real Decreto 1383 / 2008 , de de 1 agosto, polo que se aproba a estrutura orgánica e de participación institucional do Servizo Público de Emprego Estatal, «BOE» núm. 201 , de vinte de agosto de .. 2008

Ámbito xeral

 • Lei 14 / 2022 , de de 8 xullo, de modificación da Lei 19 / 2013 , de de 9 decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, co fin de regular as estatísticas das microempresas, pequenas e medianas empresas (PEME) na contratación pública.
 • Lei Orgánica 7 / 2021 , de de 26 maio, de protección de datos persoais tratados para fins de prevención, detección, investigación e axuizamento de infraccións penais e de execución de sancións penais.
 • Lei 39 / 2015 , de de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, «BOE» núm. 236 , do dous de outubro de .. 2015
 • Lei 40 / 2015 , de de 1 outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, «BOE» núm. 236 , do dous de outubro de .. 2015
 • Constitución Española, «BOE» núm. 311 , do vinte e nove de decembro de .. 1978

Ámbito laboral

 • Real Decreto-lei 2 / 2024 , de de 21 maio, polo que se adoptan medidas urxentes para a simplificación e mellora do nivel asistencial da protección por desemprego, e para completar a transposición da Directiva (UE) 2019 / 1158 do Parlamento Europeo e do Consello, de de 20 xuño de , 2019 relativa á conciliación da vida familiar e a vida profesional dos proxenitores e os coidadores, e pola que se derroga a Directiva 2010 / 18 /UE do Consello. (BOE» núm. 124 , de ).. 22/05/2024
 • Real Decreto 438 / 2024 , de de 30 abril, polo que se desenvolven a Carteira Común de Servizos do Sistema Nacional de Emprego e os servizos garantidos establecidos na Lei 3 / 2023 , de de 28 febreiro, de Emprego. (BOE núm. 106 , de de 1 maio de ).. 2024
 • Orde TES/ 630 / 2023 , de de 14 xuño, pola que se distribúen territorialmente para o exercicio económico de , 2023 para a súa xestión polas comunidades autónomas con competencias asumidas, créditos do ámbito laboral financiados con cargo aos Orzamentos Xerais do Estado, non financiados co Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, «BOE» núm. 144 , de de 17 xuño de .. 2023
 • Orde TES/ 629 / 2023 , de de 14 xuño, pola que se distribúen territorialmente para o exercicio económico de , 2023 para a súa xestión polas comunidades autónomas con competencias asumidas no ámbito laboral, créditos financiados co Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, destinados á execución de proxectos de investimento no marco do compoñentes 19 "Plan Nacional de Competencias Dixitais" e 23 "Novas Políticas Públicas para un mercado de traballo dinámico, resiliente e inclusivo" recolleitos no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, «BOE» núm. 144 , de de 17 xuño de .. 2023
 • Real Decreto-lei 1 / 2023 , de de 10 xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas, «BOE» núm. 9 , de .. 11/01/2023
 • Resolución 26 de de abril de , 2022 da Secretaría de Estado de Emprego e Economía Social, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de de 19 abril de , 2022 polo que se aproba o Plan Anual de Política de Emprego para 2022 , segundo o establecido no artigo 11 . 2 do texto refundido da Lei de Emprego, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3 / 2015 , de de 23 outubro.
 • Real Decreto-lei 32 / 2021 , de de 28 decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo, «BOE» núm. 313 , de de 30 decembro de .. 2021
 • Real Decreto 1069 / 2021 , de de 4 decembro, polo que se aproba a Estratexia Española de Apoio Activo ao Emprego 2021 - 2024 .
 • Real Decreto 818 / 2021 , de de 28 setembro, polo que se regulan os programas comúns de activación para o emprego do Sistema Nacional de Emprego, «BOE» núm. 233 , de de 29 setembro de .. 2021
 • Resolución 24 de de xuño de , 2021 da Secretaría de Estado de Emprego e Economía Social, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de de 8 xuño de , 2021 polo que se aproba o Plan Garantía Xuvenil Plus 2021 - 2027 de traballo digno para as persoas novas.
 • Resolución de de 29 abril de , 2021 da Subsecretaría, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 27 de abril de , 2021 polo que aproba o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, «BOE» núm. 103 , de de 30 abril de .. 2021
 • Real Decreto Lexislativo 8 / 2015 , de de 30 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, «BOE» núm. 261 , de .. 31/10/2015
 • Real Decreto Lexislativo 2 / 2015 , de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, «BOE» núm. 255 , de de 24 outubro de .. 2015

Ámbito da Unión Europea