HE RETORNAT A ESPANYA DESPRÉS DEL MEU TREBALL A GIBRALTAR I NO HE TREBALLAT EN ÚLTIM LLOC A ESPANYA, A QUÈ TINC DRET?

1 .-Elsespanyols i espanyolesque haguessin traslladat de forma efectiva la seva residència a Gibraltar i acreditin, almenys, dotze mesos de treball allí en els últims sis anys, sempre que compleixin la resta de requisits exigits, podran accedir al subsidi de persona emigrant retornada.
2 .-Les persones emigrants retornades també, podran, accedir al Programa de Renda Activa d'Inserció – RAI, si tenen 6 mesos treballats des de l'última sortida d'Espanya i són majors d'anys. 45  
3 .-Si té suficients cotitzacions anteriors a la sortida d'Espanya ( 360 dies) poden percebre la prestació per desocupació de nivell contributiu sempre que no s'haguessin utilitzat per a un altre dret anterior.
Podrà acreditar les cotitzacions a Gibraltar aportant l'O 1 o el Certificat d'Emigrant Retornat.