Seu electrónica

Quines situacions són incompatibles amb l'atur i el subsidi per desocupació?

La prestació i el subsidi per desocupació són incompatibles:

● En general amb el treball retribuït per compte d'altri a temps complet o situacions assimilades que suposin estar dins de qualsevol règim de la Seguretat Social, encara que no estigui previst cotitzar per desocupació, amb l'excepció del subsidi que percebin les persones majors d'anys 52 amb un contracte a temps complet de forma indefinida o temporal, sempre que la seva durada sigui superior a 3 mesos.

● Amb el treball per compte propi, encara que no impliqui alta en algun dels règims de la Seguretat Social, excepte:

    • Si es percep la prestació per desocupació de nivell contributiu i s'ha cessat amb caràcter total i definitiu en l'activitat laboral, aquesta prestació és compatible amb el treball per compte propi o la incorporació a una societat laboral o cooperativa de treball associat de nova creació. En aquest cas, el temps màxim de compatibilización és 270 de dies o el temps inferior que quedi per percebre de la prestació.

● Amb activitats de recerca retribuïdes que suposin dedicació exclusiva.

● Amb la realització, fora de les lleres acadèmiques, de pràctiques no laborals en empreses, si suposen estar inclòs en el Règim General de la Seguretat Social.

● Amb caràcter general, amb la participació en programes de formació vinculats a estudis universitaris o de formació professional que incloguin la realització de pràctiques formatives que, encara que no donin lloc a una relació laboral, sí comporten una contraprestació econòmica para les persones participants i la seva incorporació en el Règim General de la Seguretat Social.

● Con el ejercicio retribuido de cargos públicos o sindicales electos que supongan dedicación exclusiva.

● Amb les pensions o prestacions econòmiques de la Seguretat Social incompatibles amb el treball.

● Quan per activació de les persones reservistas voluntàries de l'exèrcit, aquestes realitzin exercicis d'instrucció, ensinistrament, o prestin serveis o participin en cursos de formació i perfeccionament, i siguin retribuïdes per això, podran compatibilitzar-ho amb la prestació o subsidi que estiguin percebent.

● Amb qualsevol altra situació que impliqui percepcions econòmiques públiques que substitueixin retribucions deixades de percebre pel cessament en una activitat, mantenint-se un vincle administratiu o laboral.

La persona beneficiària està obligada a comunicar al Servei Públic d'Ocupació Estatal qualsevol dels casos d'incompatibilitat descrits, amb la finalitat de que suspengui el pagament de la prestació o subsidi.