Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Quines circumstàncies personals o familiars haig de comunicar al Servei Públic d'Ocupació Estatal si cobro l'atur o el subsidi per desocupació?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

En general, hauràs de comunicar al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), quan vagi a produir-se, qualsevol circumstància que suposi una modificació de la teva situació pel que fa al moment en què va ser aprovada la teva sol·licitud de prestacions:

- La teva col·locació (a temps complet o parcial).

- Si obtens ingressos que puguin suposar depassar el límit individual exigit a les persones beneficiàries de subsidi per desocupació,és a dir, el % 75 del salari mínim interprofessional (SMI), exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries. Quanties per aquest any.

- El canvi de la situació de les persones que componen la teva unitat familiar, si pot afectar al requisit de responsabilitats familiars per a l'accés i manteniment del subsidi per desocupació: col·locació o pèrdua del treball, separació matrimonial, naixement o defunció, etc.

- Variació del nombre de fills o filles al teu càrrec que s'hagin tingut en compte per a la quantia de la prestació per desocupació. Exemples: que un fill o filla compleixi 26 anys o que obtingui rendes pròpies superiors al SMI, de manera que deixi d'estar al teu càrrec, així mateix, el naixement o la defunció.

- Variació de la teva situació personal quan estiguis percebent un subsidi per desocupació (matrimoni, viduïtat, separació, etc.).

Es considerarà parella de fet la constituïda amb anàloga relació d'afectivitat a la conjugal amb almenys d'un any d'antelació, no requerint-se aquest requisit en el cas que existeixin fills o filles en comú

- La incapacitat temporal o la maternitat o paternitat.

- La incapacitat permanent o una altra pensió de la Seguretat Social que pugui ser incompatible amb les prestacions.

- El canvi de domicili, trasllat de població, sortida a l'estranger o sortida de l'àmbit de protecció del subsidi agrari si ets una persona treballadora eventual del Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social.

Podràs comunicar qualsevol d'aquests canvis en:

  • www.sepe.essi disposes de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya cl@ve.