Seu electrónica

Com puc acreditar la meva unitat familiar?

Per comprovar les persones que formen la seva unitat familiar, ha d'aportar el Llibre de Família complet, en el qual constin el seu cònjuge i els seus fills o filles amb les seves dates de naixement o certificació del Registre Civil de naixement o de família.

En el cas de les persones estrangeres, haurà d'aportar documents equivalents als citats anteriorment, on consti postil·la o legalització consular, si escau, amb traducció per organisme oficial a l'espanyol. Entre aquests documents s'inclou la certificació consular o de l'ambaixada del país on resideixin els seus familiars situada a Espanya, o certificació consular o de l'ambaixada d'Espanya situada al país de residència dels seus familiars, on constin les dades del seu cònjuge i fills i filles, dates de naixement, i si escau, discapacitat.