Seu electrónica

M'han concedit una beca

 

La prestació per desocupació i el subsidi per desocupació són incompatibles amb:

  • La realització en empreses de pràctiques no laborals, no lligades a un pla d'estudis, que suposin estar dins del Règim General de la Seguretat Social com assimilat o assimilada a persona treballadora per compte d'altri.
  • Amb caràcter general, amb la participació en programes de formació vinculats  a estudis universitaris o de formació professional en els quals es realitzin pràctiques formatives curriculars o no curriculars, que no donin lloc a una relació laboral, però sí suposin el cobrament per les persones participants d'una quantitat econòmica i la seva introducció en el Règim General de la Seguretat Social com assimilat o assimilada a persona treballadora per compte d'altri.

No obstant l'anterior, sí és possible compatibilitzar les pràctiques formatives amb les prestacions quan es donin les següents circumstàncies:

    • Que les pràctiques en entitats públiques o privades estiguin incloses en el pla d'estudis corresponent i que es realitzin en el marc de col·laboració entre aquelles entitats i el centre docent que es tracti.
    • Que la realització de les pràctiques no requereixi dedicació exclusiva per part de les persones participants, ja que aquestes han de continuar acreditant que estan disponibles per cercar activament ocupació,  així com per acceptar una col·locació adequada.
    • Que la contraprestación económica que perciban las personas participantes se limite a compensarles por los gastos derivados de la participación en dichas prácticas: material de trabajo, locomoción, alojamiento o manutención.  

En aquells casos en què les pràctiques formatives  no comportin contraprestació econòmica alguna, la percepció de les prestacions i subsidis per desocupació poden compatibilitzar-se sempre que continuïn complint tots els requisits exigits per a això.

Si les pràctiques formatives són compatibles amb la prestació o el subsidi per desocupació, l'alumne o l'alumna continuarà percebent aquesta prestació o subsidi íntegrament, sense que es resti gens per les hores realitzades de pràctiques. Si per contra, les pràctiques formatives són incompatibles amb la prestació o subsidi, aquests se suspenen a data de l'inici de la beca.

Àdhuc sent compatibles aquestes pràctiques, la persona interessada també pot, si ho desitja, suspendre la prestació o subsidi per desocupació. En aquest cas, podrà sol·licitar la seva represa en el termini de quinze dies hàbils a partir del dia que finalitzin les pràctiques.