Seu electrónica

Què es considera renda

A l'efecte de percebre el subsidi per desocupació es consideren rendes o ingressos computables els béns, drets o rendiments que disposi la persona aturada i, si escau, els membres de la seva unitat familiar, derivats del treball, del cabdal mobiliari o immobiliari, de les activitats econòmiques i els de naturalesa prestacional, excepte les assignacions de la Seguretat Social per fills a càrrec i l'import de les quotes destinades al finançament del conveni especial amb l'Administració de la Seguretat Social.

Com a rendiments de treball es computa la quantitat bruta obtinguda com a salari per la realització d'un treball per compte d'altri, incloent la part proporcional de les pagues extraordinàries, sense considerar els descomptes de Seguretat Social ni les retencions a compte de l'IRPF. Queda exclòs del còmput l'import corresponent a la indemnització legal que en cada cas procedeixi per l'extinció del contracte de treball amb independència que el pagament de la mateixa s'efectuï d'una sola vegada o de forma periòdica.

Les rendes que procedeixen d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques es computaran per la diferència entre els ingressos i despeses necessàries per a la seva obtenció.

Són rendes computables, de naturalesa *prestacional, l'import de pensions i prestacions de la Seguretat Social, incloses les prestacions i subsidis per desocupació, d'altres prestacions públiques, etc. S'exclouen les assignacions de la Seguretat Social per fill a càrrec i l'import de les quotes destinades al finançament del conveni especial amb l'Administració de la Seguretat Social.

De la mateixa manera, han de computar-se els rendiments íntegres  (brut) del cabdal mobiliari, *dinerarios o en espècie, que provinguin d'elements patrimonials, béns o drets sempre que no siguin immobiliaris i no estiguin afectes a activitats econòmiques. Ex.: rendiment de comptes corrents.

Com a rendiments íntegres (brut) de capital immobiliari s'inclouen els que es derivin de l'arrendament o de drets d'ús sobre immobles rústics i urbans exclosa l'habitatge habitual. Ex.: lloguer d'un immoble.

Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

Quan no s'acreditin rendiments efectius, es computaran els rendiments que puguin deduir-se del muntant econòmic del patrimoni, aplicant al seu valor l'interès legal dels diners vigents, amb l'excepció de l'habitatge habitualment ocupat per la persona treballadora i els béns les rendes dels quals hagin estat computades.

Totes les rendes s'imputen al seu titular, però les derivades de l'explotació d'un bé de propietat exclusiva d'un dels cònjuges, si el règim matrimonial és el de gananciales, s'imputaran per meitat a cadascun dels cònjuges.