Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Estou en situación de maternidade / paternidade

A seguir indícase o que sucede se, mentres estás a percibir a prestación contributiva ou o subsidio por desemprego, pasas á situación de maternidade ou de paternidade.

Como podes comprobar, o tratamento é distinto en función da prestación percibida.

 

 

Se a túa maternidade ou paternidade sucede mentres estás a percibir unha prestación por desemprego de nivel contributivo, debes solicitar a suspensióndesta para poder iniciar o cobro da prestación por maternidade ou paternidade, que é aboada polo Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS).

Podes solicitar a suspensión a través da Sede Electrónica do Servio Público de Emprego Estatal, ou na túa oficina de prestacións, previo pedimento de cita na Sede Electrónicaou chamando aos teléfonos de cita previa .

Mentres dure calquera destas situacións, non se consomen días da prestación por desemprego. Cando termine, poderás renovar a prestación suspendida e percibir o mesmo importe durante o tempo que che quedase antes da suspensión.

Xunto á comunicación de baixa debes presentar:

  • No caso de maternidade, o Libro de Familia ou documento que acredite a adopción ou o acollemento, ou informe de maternidade, ou calquera documento que acredite esta situación.
  • No caso de paternidade, o Libro de Familia, ou documento que acredite a adopción ou o acollemento.

Recibirás unha copia da solicitude de baixa presentada, na que consten a data e motivo da baixa.

Co este documento, deberás acudir á oficina do INSS correspondente para solicitar a prestación por maternidade/paternidade, xa que é o INSS quen aproba e paga as prestacións de maternidade e paternidade das persoas que estean a percibir a prestación contributiva por desemprego.

Unha vez finalizado o período de maternidade/paternidade, e previa reactivación da demanda de emprego, dispós de días 15 para solicitar ante a túa oficina de prestacións a continuación da prestación por desemprego. De solicitala fóra dese prazo, renovarase a partir da data de solicitude e suporá a perda de tantos días de prestación como medien entre a data en que finalizase a prestación de maternidade/paternidade e a data de presentación da solicitude.

 

 

 

Se mentres percibes o subsidio por desemprego prodúcese a maternidade ou a paternidade, continuarás percibindo o subsidio pola mesma contía e duración. Deberás entregar na oficina de emprego o informe médico da Seguridade Social para que o Servizo Público de Emprego da súa Comunidade Autónoma suspenda a demanda de emprego; por tanto, non terás que renovala, nin serás convocado a cursos de formación ou ofertas de traballo.

Se cando esgotes o subsidio continúas en situación de maternidade ou paternidade, non terás dereito a prestación por estas situacións a cargo do INSS.  

Podes obter máis información no teléfono de atención á cidadanía.