Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Atopei un traballo

Con carácter xeral, o traballo, sexa por conta allea ou por conta propia, é incompatible co cobro da prestación ou o subsidio por desemprego.

Se cando se produza unha situación que cause a suspensión ou a extinción da prestación ou o subsidio, non a comunicas ao Servizo Público de Emprego Estatal e segues percibindo a prestación de forma indebida, considérase infracción grave que se sanciona coa extinción da prestación ou do subsidio.

Existen distintas opcións ou programas de compatibilidade da prestación co traballo, é dicir, situacións nas que é posible traballar á vez que se percibe unha prestación ou subsidio, tal como indícase a seguir:

 

A norma xeral establece que se estás a cobrar unha prestación contributiva ou un subsidio por desemprego e comezas a traballar por conta allea a tempo completo, interrómpese o pago da prestación:

 • Se o contrato dura menos de días, 360 cando este finalice, podes solicitar a continuación da prestación que se interrompeu ao empezar o traballo.
 •  Se o contrato dura 360 días ou máis tempo, e estabas a cobrar a prestación contributiva, cando finalice o contrato, podes elixir entre dúas posibilidades: volver cobrar a prestación que se interrompeu ao empezar o traballo ou solicitar unha nova prestación contributiva.

O dereito á prestación que tiñas aprobada extínguese se se realiza un traballo por conta allea de duración igual ou superior a doce meses. Con todo, se se che recoñece unha nova prestación por desemprego sen esgotar a prestación anterior, poderás elixir entre reabrir a prestación anterior (polo tempo que lle restaba, coas bases, a porcentaxe e os topes que che correspondían), ou percibir a prestación xerada polas novas cotizacións efectuadas. Debes solicitalo por escrito no prazo de días 10 desde a aprobación da prestación.

Se elijes a prestación anterior, as cotizacións que deron lugar á nova prestación pola que non optaches, non se terán en conta para acceder a unha prestación posterior.

 • Se o que estabas a cobrar era o subsidio por desemprego e tiveches máis contratos desde que se iniciou o subsidio e entre os este contratos e o que acabas de terminar reúnese un mínimo de días, 360 ou se o contrato dura 360 ou máis días, débese solicitar unha prestación de nivel contributivo en lugar da continuación do subsidio que se ten interrompido, porque a prestación por desemprego contributiva é prioritaria.

Persoas beneficiarias de prestacións por desemprego cando as empresas se acollan ao programa de substitución de persoas traballadoras en formación

Poderán compatibilizar os subsidios por desemprego co traballo por conta allea as persoas traballadoras desempregadas maiores de cincuenta e dous anos, inscritas nas oficinas de emprego, beneficiarias de calquera dos subsidios recolleitos no artigo 215 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

Deberán cumprir os seguintes requisitos:

Ser contratados a tempo completo e de forma indefinida ou temporal.

A duración do contrato ha de ser superior a tres meses.Asaxudasque poderán recibir polas persoas beneficiarias do subsidio serán as seguintes:
 • Abono mensual del 50 por 100 de la cuantía del subsidio, durante la vigencia del contrato, con el límite máximo del doble del periodo pendiente de recibir del subsidio.
 • Abono en un solo pago, de tres meses de la cuantía del subsidio si el trabajo que origina la compatibilidad obliga a la persona beneficiaria a cambiar de lugar habitual de residencia.
 • No caso de cesamento no traballo, e sempre que non se reúnan os requisitos de acceso á prestación contributiva por desemprego, nin se esgotou a duración do subsidio, para manter a súa percepción a persoa traballadora deberá comunicar o cesamento na oficina de emprego no prazo do quince días seguintes ao mesmo obtendo, sempre que se reúnan os requisitos esixidos, este subsidio polo total da súa contía. Considerarase como período consumido de dereito a metade do período no que se compatibilizou o subsidio co traballo.
 • Non se aplicará a compatibilidade prevista nesta disposición cando se trate de contratos de inserción ou de contratos subvencionados polo Instituto Nacional de Emprego ao amparo do Programa de fomento de emprego agrario, establecido no Real Decreto 939 / 1997 , de de 20 xuño, ou cando a contratación sexa efectuada por:
 • Empresas que teñan autorizado expediente de regulación de emprego no momento da contratación
 • Empresas nas que a persoa desempregada beneficiaria do subsidio por desemprego traballase nos últimos doce meses.

Tampouco se aplicará a compatibilidade prevista neste programa cando se trate de contratacións que afecten ao cónxuxe, ascendientes, descendentes e demais parentes por consanguinidade ou afinidade, ou no seu caso, por adopción, ata o segundo grao inclusive, do empresario ou empresaria ou de quen ostenten cargos de dirección ou sexan membros dos órganos de administración das entidades ou das empresas que revistan a forma xurídica de sociedade, así como as que se produzan con estes últimos.

Pode obter máis información no teléfono de atención á cidadanía.
 

Se conseguiches un traballo mentres percibes a prestación, no momento en que saibas que vai producirse, comunícao en:

 • A Sede Electrónica do SEPE, se dispón de certificado dixital, DNI electrónico ou usuario e contrasinal cl@ve.
 • O servizo de atención telefónica, de luns a venres en horario de 9 14 a horas.
 • A oficina de emprego tras a obtención de cita previa na Sede Electrónicado Servizo Público de Emprego Estatal ou por teléfono .