Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Suspensión, continuación ou extinción da prestación contributiva

Unha vez aprobada a prestación por desemprego, esta pode suspenderse por diversas causas, podendo ser renovada posteriormente.

Sen chegar a esgotar a prestación por desemprego, tamén se pode extinguir en determinados supostos establecidos na lei.

 

A suspensión do dereito supón a interrupción do abono de prestacións económicas e de cotización á Seguridade Social.

As causas que a poden motivar son:

 • Traslado de residencia ao estranxeiro por un período continuado inferior a doce meses, para a procura ou realización de traballo, perfeccionamento profesional ou cooperación internacional, sen prexuízo da aplicación do previsto sobre a exportación das prestacións nos convenios e normas comunitarios. O traslado deberá ser comunicado previamente ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) e autorizado por leste.
 • Estadía no estranxeiro por un período, continuado ou non, de ata 90 días como máximo, cada ano natural, sempre que previamente estea comunicada e autorizada pola entidade xestora. Non terá consideración de traslado de residencia nin de estadía no estranxeiro a saída por tempo non superior a días 15 naturais por unha soa vez cada ano, sempre que non implique deixar de realizar as accións de inserción xa programadas ou en execución e cumprir coas esixencias do acordo de actividade.
 • Pasar a situación de maternidade ou paternidade. Unha vez finalizada esta situación, a persoa interesada deberá no prazo dos 15 días hábiles seguintes, solicitar a continuación da prestación contributiva.
 • Cumprimento de condena que implique privación de liberdade. Non se suspenderá o dereito, previa solicitude, se a persoa interesada tivese responsabilidades familiares e non gozase de renda familiar algunha cuxa contía exceda do salario mínimo interprofesional.
 • Realización dun traballo por conta allea de duración inferior a doce meses.
 • Realización dun traballo por conta propia:
  • Se tivo unha duración inferior a meses, 24 sendo indiferente que se causou alta como persoa traballadora por conta propia encadrada dentro dalgún dos Réximes da Seguridade Social.
  • Se a duración do traballo por conta propia foi superior a meses 24 e inferior a meses 60 e acredita causar alta como persoa traballadora por conta propia no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou no Réxime Especial dos Traballadores do Mar.

Nos supostos citados anteriormente, cando cese a actividade poderá renovar a prestación por desemprego no prazo de días 15 hábiles a partir do cesamento no traballo por conta propia.

Se tras o cesamento no traballo por conta propia, tivese dereito á protección por cesamento de actividade, poderá optar entre percibir esta ou reabrir o dereito á protección por desemprego suspendida. Se opta pola prestación anterior, as cotizacións que xeraron aquela prestación pola que non optase non poderán computarse para o recoñecemento dun dereito posterior.

 • Sanción de suspensión por infracción leve ou grave.
  • A suspensión por sanción, ademais da interrupción no abono das prestacións suporá a redución da duración da prestación recoñecida por tempo igual ao da suspensión producida.
 • Nos supostos aos que se refire o art. 297  da Lei 36 / 2011 , de de 10 outubro,reguladora da xurisdición social, mentres a persoa traballadora continúe prestando os seus servizos, ou non os preste por vontade do empresario ou empresaria, durante a tramitación do recurso.
 • Desempleo de cargos públicos o sindicales retribuidos que supongan dedicación exclusiva.
 • O incumprimento por parte das persoas beneficiarias das prestacións por desemprego da obriga de presentar nos prazos establecidos os documentos que lles sexan requiridos, sempre que os mesmos poidan influír na conservación do dereito ás prestacións, poderá dar lugar a que o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) adopte as medidas preventivas necesarias, mediante a suspensión do abono das citadas prestacións, ata que ditas persoas beneficiarias comparezan ante o SEPE acreditando que cumpren os requisitos legais establecidos para o mantemento do dereito, que se renovará a partir da data da comparecencia.

Así mesmo, a entidade xestora suspenderá o abono das prestacións durante os períodos nos que as persoas beneficiarias non figuren rexistradas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego e renovarase a partir da data en que se acredite a nova inscrición, previa comparecencia ante o SEPE, salvo que proceda o mantemento da suspensión da prestación ou a súa extinción por algunha das causas previstas na norma.

En todos os casos de suspensión, salvo por sanción, a persoa traballadora debe solicitar a continuación do dereito na páxina https://sede.sepe.gob.es ou a través do  teléfono de atención á cidadanía ou na oficina de prestacións (tras a obtención de cita previa  na sede electrónica do Servizo Público de Emprego Estatal), en calquera oficina de rexistro público ou dirixíndoa por correo administrativo, no prazo dos 15 días hábiles seguintes á finalización da causa de suspensión e acreditar a situación legal de desemprego.

A continuación suporá o dereito a percibir a prestación por desemprego polo período que restase e coa base reguladora e porcentaxe da mesma que correspondese no momento da suspensión.

En caso de sanción, o dereito renovarase por o período de prestación que corresponda tendo en conta o período percibido e o de sanción.

Os colectivos que dentro do mes teñan diversos períodos de actividade e inactividade, poderán presentar a solicitude agrupada das prestacións correspondentes ao mes anterior á data da última situación legal de desemprego. Poderán acollerse a esta modalidade de tramitación simplificada e presentar nunha única solicitude mensual a continuación da prestación correspondente aos períodos de desemprego do mes.

Así mesmo, o Servizo Público de Emprego Estatal poderá admitir para os colectivos de persoas traballadoras fixas descontinuas e para as que teñan a súa xornada ordinaria de traballo reducida ou suspendida, que a solicitude de alta inicial forneza efecto de solicitude de continuación polos períodos de inactividade dentro do mesmo expediente ou dentro da mesma actividade fixa descontinua, nese caso, a empresa autorizada pola persoa traballadora deberá comunicar á entidade xestora cada mes a correspondente información sobre os períodos de actividade das persoas traballadoras incluídas nesta modalidade de continuación única.

O dereito á prestación por desemprego extínguese polas causas seguintes:

 • Esgotamento do período de duración da prestación.
 • Traslado de residencia al extranjero de la persona trabajadora salvo en los casos de suspensión.
 • Falecemento da persoa beneficiaria.
 • Pasar a ser pensionista por xubilación ou de invalidez permanente (total, absoluta ou gran invalidez), podendo nestes casos de invalidez optar pola prestación máis favorable.
 • Realización dun traballo por conta allea de polo menos 360 días.
 • Realización dun traballo por conta propia:
  • Se é de duración igual ou superior a meses.. 60
  • Se o traballo por conta propia é de duración igual ou superior a meses 24 e inferior a meses, 60 e a persoa traballadora non causou alta durante o seu desenvolvemento como traballador ou traballadora por conta propia no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou no Réxime Especial dos Traballadores do Mar.
 • Renuncia voluntaria ao dereito.
 • Cumprimento por parte da persoa beneficiaria da idade ordinaria para causar dereito á pensión contributiva de xubilación, salvo que a persoa traballadora non tivese acreditado o período de cotización requirido para iso ou se trate de supostos de suspensión de relacións laborais ou redución de xornadas autorizadas por resolución administrativa.
 • Imposición de sanción de extinción por reincidencia en infraccións leves ou graves, ou pola comisión dunha infracción grave ou moi grave das sancionadas coa extinción do dereito.