Sede electrónica

Afectoume un ERE ou ERTE

A prestación por desemprego percíbese tras a perda involuntaria, definitiva ou temporal dun emprego, ou tras a redución da xornada diaria de traballo, medidas decididas polo empresario e comunicadas á autoridade laboral, ou autorizadas por esta, ou adoptadas por resolución xudicial en procedemento concursal.
En caso de despedimento colectivo, a entidade xestora ingresará as cotizacións á seguridade social, asumindo a achega empresarial, e descontando da cantidade a aboar ao traballador a súa achega á seguridade social.
En caso de suspensión ou redución de xornada a empresa continúa obrigada a ingresar a achega empresarial íntegra, por todas as continxencias, e a entidade xestora, previo desconto do seu importe na contía da prestación, ingresa a achega do traballador correspondente ao tempo en que está desempregado.

Requisitos

Si usted se ve afectado por un ERE o un ERTE, para  acceder a la protección por desempleo, deberá cumplir los siguientes requisitos:

  • Inscribirse nos Servizos Públicos de Emprego Autonómicos correspondentes.
  • Salvo que se trate de un ERTE por fuerza mayor autorizado por la autoridad laboral, para percibir prestación contributiva, tiene que haber trabajado y cotizado al desempleo al menos 360 días, dentro de los seis años anteriores a la situación legal de desempleo y no haber utilizado dichas cotizaciones para una prestación anterior. Si ha cotizado un periodo inferior a 360 días, podrá percibir el subsidio por desempleo si, además de cumplir el resto de requisitos exigidos, no tiene rentas superiores al 75 % del salario mínimo interprofesional vigente, sin tener en cuenta la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. (Cuantías para este año).
  • No haber cumplido la edad ordinaria para jubilarse, salvo que no  haya cotizado el tiempo suficiente para acceder a la pensión contributiva de jubilación o su contrato se haya suspendido o se haya reducido su jornada diaria de trabajo por ERTE.
  • Non realizar unha actividade por conta propia ou traballo por conta allea a tempo completo, salvo compatibilidade establecida por un programa de fomento de emprego.
  • No cobrar una pensión de la Seguridad Social incompatible con el trabajo.

En caso de suspensión del contrato, esta debe estar acordada en el correspondiente procedimiento,  ser temporal y estar provocada por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción, o de fuerza mayor.

En caso de redución de xornada de traballo con análoga redución do salario, esta deberá estar acordada no correspondente procedemento por causas económicas, técnicas, organizativas, de produción ou de forza maior. Ha de ser unha medida temporal e a redución poderá ser de entre un dez e un setenta por cento computada sobre a base da xornada diaria, semanal, mensual ou anual.

Obrigas, infraccións e sancións