AFECTOUME UN ERE OU ERTE

A prestación por desemprego percíbese tras a perda involuntaria, definitiva ou temporal dun emprego, ou tras a redución da xornada diaria de traballo, medidas decididas polo empresario e comunicadas á autoridade laboral, ou autorizadas por esta, ou adoptadas por resolución xudicial en procedemento concursal.
En caso de despedimento colectivo, a entidade xestora ingresará as cotizacións á seguridade social, asumindo a achega empresarial, e descontando da cantidade a aboar ao traballador a súa achega á seguridade social.
En caso de suspensión ou redución de xornada a empresa continúa obrigada a ingresar a achega empresarial íntegra, por todas as continxencias, e a entidade xestora, previo desconto do seu importe na contía da prestación, ingresa a achega do traballador correspondente ao tempo en que está desempregado.

Requisitos

Si usted se ve afectado por un ERE o un ERTE, para  acceder a la protección por desempleo, deberá cumplir los siguientes requisitos:

 • Inscribirse nos Servizos Públicos de Emprego Autonómicos correspondentes.
 • Salvo que se trate de un ERTE por fuerza mayor autorizado por la autoridad laboral, para percibir prestación contributiva, tiene que haber trabajado y cotizado al desempleo al menos 360 días, dentro de los seis años anteriores a la situación legal de desempleo y no haber utilizado dichas cotizaciones para una prestación anterior. Si ha cotizado un periodo inferior a 360 días, podrá percibir el subsidio por desempleo si, además de cumplir el resto de requisitos exigidos, no tiene rentas superiores al 75 % del salario mínimo interprofesional vigente, sin tener en cuenta la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. (Cuantías para este año).
 • No haber cumplido la edad ordinaria para jubilarse, salvo que no  haya cotizado el tiempo suficiente para acceder a la pensión contributiva de jubilación o su contrato se haya suspendido o se haya reducido su jornada diaria de trabajo por ERTE.
 • Non realizar unha actividade por conta propia ou traballo por conta allea a tempo completo, salvo compatibilidade establecida por un programa de fomento de emprego.
 • No cobrar una pensión de la Seguridad Social incompatible con el trabajo.

En caso de suspensión del contrato, esta debe estar acordada en el correspondiente procedimiento,  ser temporal y estar provocada por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción, o de fuerza mayor.

En caso de redución de xornada de traballo con análoga redución do salario, esta deberá estar acordada no correspondente procedemento por causas económicas, técnicas, organizativas, de produción ou de forza maior. Ha de ser unha medida temporal e a redución poderá ser de entre un dez e un setenta por cento computada sobre a base da xornada diaria, semanal, mensual ou anual.

Obrigas, infraccións e sancións

Duración e contía

Aduración da prestación contributiva  por despedimento colectivo depende do tempo que cotizase a persoa traballadora antes da situación legal de desemprego. Se se accede á prestación contributiva por suspensión do contrato ou por redución da xornada en virtude de ERTE, a duración da prestación dependerá do tempo que dure a medida de que se trate, e no caso de que se deba a causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción, tamén dependerá do tempo cotizado pola persoa traballadora.
O tempo no que estivo en ERTE percibindo prestacións por desemprego non computa como período cotizado para estes efectos.
Nos ERE por calquera causa e nos ERTE derivados de causas económicas, técnicas, organizativas e de produción, o importe diario da prestación, durante os 180 primeiros días será equivalente ao 70 % da base reguladora, e a partir do día 181 ata o final da prestación será equivalente ao 50 % da este base.
Nos ERTE por causas de forza maior, o importe diario será o 70 % da base reguladora, durante toda a vixencia da medida.
Se o importe resultante é superior ou inferior ás contías máximas ou mínimas establecidas, vostede percibirá estas cantidades máximas ou mínimas segundo corresponda.
Se o desemprego fose parcial por estar afectada a persoa traballadora por un ERTE de redución de xornada, percibirá a parte proporcional ás horas en que estea desempregado ou desempregada, incluída a parte proporcional do descanso semanal e o consumo da prestación producirase por horas e non por días.
Canto á cotización á Seguridade Social, nos casos de suspensión do contrato ou redución de xornada, a empresa continúa obrigada a ingresar o 100 % da achega empresarial por todas as continxencias e a entidade xestora ingresa a achega da persoa traballadora correspondente ao tempo en que está desempregada, unha vez descontada dita cantidade do importe da súa prestación.

En caso de despedimento colectivo, a entidade xestora asume a achega empresarial e tamén ingresa a achega da persoa traballadora, non se cotiza por desemprego, accidentes de traballo e enfermidades profesionais, Fondo de Garantía Salarial nin formación profesional.

Para temas relacionados coa cotización á Seguridade Social pode informarse a través do teléfono 901 502 050 ou 915410291 e na páxina www.seg-social.es.

Pódese aplicar, no seu caso, a retención do IRPF. A porcentaxe desta retención pódese subir, se vostede solicítao mentres estea a percibir a prestación contributiva.

Se ten dereito ao subsidio por haber cotizado menos de días 360 e traballou a xornada completa durante o último contrato de traballo por conta allea, a contía mensual será igual ao 80 % do indicador público de rendas de efectos múltiples vixente en cada momento (Contías para este ano).

O pago da prestación realizarase por mensualidades de días 30 ou polo período inferior que, no seu caso, corresponda,  entre os días 10 e 15 do mes inmediato seguinte ao mes do deveño. Efectuarase, salvo excepcións, mediante o abono na conta da entidade financeira que vostede indique, sempre que sexa titular da mesma. 

Documentación necesaria

 • Modelo oficial de solicitud de prestación contributiva o de subsidio por desempleo.
 • Identificación da persoa solicitante e dos fillos ou fillas que conviven ou están ao seu cargo e que figuren na solicitude; bastará coa exhibición dun destes documentos:
  • Españois e españolas: Documento Nacional de Identidade (DNI) ou pasaporte.
  • Estranxeiras e estranxeiros residentes en España:
   • Nacionais da Unión Europea: Certificado de rexistro de cidadán/a de a Unión Europea, no que consta NIE, xunto co pasaporte ou documento identificativo no seu país de orixe.
   • No nacionales de la Unión Europea:Tarjeta de Identidad de Extranjero/a (TIE) en la que consta el NIE y el pasaporte.
 • Calquera documento bancario no que figure o número de conta da que sexa titular e onde desexe percibir a prestación.
 • Libro de Familia ou certificación do Rexistro Civil de nacemento ou de familia. No caso das persoas estranxeiras, documento equivalente aos citados anteriormente, con tradución oficial ao español.
 • Certificado de empresa dos últimos 6 meses traballados (se non se enviou pola empresa ao Servizo Público de Emprego Estatal).

Cando, onde e como o tramito

Se presenta a solicitude da prestación por desemprego dentro do prazo legalmente establecido, o dereito á prestación nacerá o día seguinte ao que se extinga ou se suspenda o seu contrato, ou o día seguinte ao da redución da súa xornada de traballo, salvo que se dispoña outra data posterior ou se deba por mor de forza maior, e sempre que antes desa data a empresa comunicase á autoridade  laboral a medida correspondente.

Se as medidas de suspensión temporal ou extinción da relación laboral ou de redución da xornada diaria, adóptanse nun procedemento concursal, o dereito á prestación por desemprego nacerá a partir da data en que o xuíz dite o auto que acorde ditas medidas, aínda que no auto establézanse efectos retroactivos.  

Poderá presentar a solicitude a través de: