Sede electrónica

Los perfiles de la Oferta de Empleo

O Observatorio das Ocupacións do SEPE, mediante a metodoloxía propia, estuda os perfís profesionais e as competencias que requiren as empresas para cubrir os seus postos de traballo nas ofertas de traballo publicadas en portais de emprego públicos e privados. Trátase de colaborar na comprensión do funcionamento do mercado laboral e que esta información sexa de utilidade para mellorar a empregabilidade dos traballadores e destinada aos desempregados que tratan de incorporarse ao mercado de traballo; aos traballadores para manterse no mercado ou crear o seu propio traballo; aos empregadores que buscan candidatos para cubrir os seus postos de traballo, a entidades educativas e formativas e, por suposto, a quen intermedian e orientan.


 Obxectivos que persegue: 

 • Ofrecer unha caracterización dos postos de traballo e das condicións laborais dos mesmos que acheguen aos usuarios a información necesaria para que poidan contrastala co seu propio perfil e adoptar as medidas necesarias segundo as súas expectativas.
 • Dar a coñecer novas competencias laborais que, á súa vez, requiren novos contidos formativos que os candidatos han de posuír se queren acceder ou manterse no sempre cambiante mercado de traballo.
 •  Pór a disposición dos orientadores e axentes de emprego ferramentas útiles para traballar nos campos da orientación laboral e educativa, a intermediación e a formación para o emprego.
 •  Facilitar aos distintos axentes sociais, sexan públicos ou privados, argumentos que apoien a toma de decisións en materia de emprego, orientación, intermediación, formación, etc.


 Que información contén o perfil? 
A caracterización das ofertas profesionais dos portais de emprego, as competencias específicas que requiren nos seus postos de traballo e o perfil do candidato que necesitan, tanto das súas características, como das súas competencias formativas e laborais e persoais.


Que perfís profesionais podes atopar? 
Os perfís organízanse na páxina web en grandes 9 grupos profesionais. 


Temos un BUSCADOR onde se poden atopar os perfís estudados. Escribe a ou as palabras da profesión que queiras buscar e aparecerá o perfil vinculado
Neste cadro, podes escribir a profesión da que queres información, e ademais, ao deter o cursor no literal do perfil que queremos consultar, móstranse as ocupacións vinculadas ao mesmo.
Para ver todos os perfís estudados en cada un dos  grandes grupos só  hai que despregar en cada un deles:
 

1 . Directores e xerentes

 • Directores comerciais, de investigación e desenvolvemento
 • Directores de empresas de abastecemento, transporte, distribución e afíns
 • Directores de políticas e planificación doutros departamentos administrativos
 • Directores de servizos de tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC)
 • Director financeiro

2 . Técnicos e profesionais científicos e intelectuais

 • Avogados
 • Analistas financeiros
 • Analistas e administradores de sistemas e redes informáticas
 • Analistas e deseñadores de software e multimedia
 • Arquitectos (excepto arquitectos paisajistas e urbanistas)
 • Arquitectos técnicos e técnicos urbanistas
 • Biólogos, botánicos, zoólogos e afíns
 • Desenvolvedores de videoxogos
 • Deseñadores gráficos e multimedia
 • Enfermeiros non especializados
 • Enfermeiros non especializados (excepto matronos)
 • Especialistas en contabilidade
 • Especialistas en organización e administración
 • Especialistas en políticas e servizos de persoal e afíns
 • Farmacéuticos
 • Filólogos, intérpretes e tradutores
 • Fisioterapeutas
 • Enxeñeiros aeronáuticos
 • Enxeñeiros agrónomos, Enxeñeiros técnicos agrícolas
 • Enxeñeiros de materiais, Enxeñeiros de papeleira e gráfica e Enxeñeiros téxtil
 • Enxeñeiros electrónicos 
 • Enxeñeiros en construción e obra civil
 • Enxeñeiros en electricidade
 • Enxeñeiros en telecomunicacións
 • Enxeñeiros industriais e de produción
 • Enxeñeiros mecánicos
 • Enxeñeiros técnicos industriais e de produción
 • Enxeñeiros técnicos en topografía
 • Instrutores de Tecnoloxías da Información
 • Logopedas
 • Matemáticos e actuarios
 • Médicos de familia
 • Médicos de familia e especialistas
 • Odontólogos e médicos estomatólogos
 • Ópticos / Optometristas
 • Outros profesionais da formación
 • Profesionais da educación ambiental
 • Profesionais da protección ambiental
 • Profesionais da venda de tecnoloxías da información e das comunicacións
 • Profesionais de vendas técnicas e médicas (excepto o TIC)
 • Profesionais tecnoloxías da información
 • Profesores de ensino non regulado de idiomas
 • Profesores de formación Profesional (materias específicas)
 • Profesores de universidades e outro ensino superior
 • Psicólogos
 • Químicos
 • Técnicos educadores de educación especial 
 • Técnicos en ciberseguridade
 • Técnicos en educación infantil
 • Terapeutas ocupacionais
 •  Veterinarios

3 . Técnicos, profesionais de apoio

 • Axentes e Administradores da propiedade inmobiliaria
 • Axentes e representantes comerciais
 • Animadores de tempo libre 
 • Asistentes de dirección e administrativos
 • Chefs
 • Delineantes e debuxantes técnicos
 • Deseñadores e decoradores de interior
 • Mediadores e Axentes de seguros
 • Monitores e instrutores de actividades deportivas
 • Profesionais de apoio de servizos xurídicos e servizos similares
 • Profesionais da área de apoio na empresa
 • Programadores informáticos
 • Representantes, axentes comerciais e afíns
 • Supervisores de industrias alimenticias e do tabaco
 • Supervisores da construción
 • Técnicos de gravación audiovisual
 • Técnicos de laboratorio en química industrial
 • Técnicos da Web
 • Técnicos en asistencia ao usuario de tecnoloxías da información
 • Técnicos en control de calidade
 • Técnicos en electricidade
 • Técnicos en electrónica (excepto electromedicina)
 • Técnicos en imaxe e diagnóstico
 • Técnicos en instalacións de produción de enerxía
 • Técnicos en instalacións de tratamento de residuos, de augas e outros operadores en plantas similar
 • Técnicos en mecánica
 • Técnicos en operacións de sistemas informáticos
 • Técnicos en prevención de riscos laborais e saúde ambiental
 • Técnicos en próteses dentais
 • Técnicos en redes
 • Técnicos superiores en hixiene bucodental
   

4. Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina

 • Empleados de encuestas
 • Empleados administrativos
 • Empleados administrativos comerciales
 • Empleados de agencias de viajes
 • Empleados de bibliotecas y archivos
 • Empleados de contabilidad
 • Empleados de control de personal y nóminas
 • Empleados de logística y transporte de mercancías
 • Grabadores de datos
 • Recepcionistas (excepto de hoteles)
 • Recepcionistas de hoteles
 • Teleoperadores y operadores de telemarketing

5. Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores

 

 • Auxiliares de enfermería
 • Cajeros y reponedores de comercio
 • Camareros
 • Cocineros
 • Conserjes de edificios
 • Cuidadores de animales y adiestradores
 • Empleados de estación de servicio
 • Especialistas en tratamientos de estética, bienestar personal
 • Guías turísticos
 • Instructores de autoescuela
 • Jefes de sección en tiendas y almacenes
 • Peluqueros y especialistas en tratamientos de estética
 • Personal de seguridad privada
 • Promotores de venta
 • Socorristas
 • Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientos
 • Técnicos auxiliares de farmacia
 • Técnicos de emergencias sanitarias
 • Trabajadores de los cuidados a las personas
 • Trabajadores de los cuidados personales a domicilio
 •  Vendedores a domicilio y operadores de telemarketing
 •  Vendedores en tiendas y almacenes
 •  Vendedores en tiendas y almacenes (productos alimenticios)
 •  Vendedores en tiendas y almacenes (productos no alimenticios)

6. Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 

 • Trabajadores cualificados en actividades agrícolas 
 • Trabajadores forestales 

7. Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)

 • Ajustadores y operadores de máquinas-herramienta
 • Albañiles
 • Carpinteros
 • Chapistas y caldereros
 • Cristaleros
 • Ebanistas y trabajadores afines
 • Electricistas de la construcción y afines
 • Fontaneros
 • Fumigadores y otros controladores de plagas y malas hierbas
 • Instaladores aislante térmico e insonorización
 • Instaladores y reparadores de líneas eléctricas
 • Instaladores y reparadores en tecnologías TIC
 • Mantenedores de edificios 
 • Matarifes y trabajadores de las industrias cárnicas
 • Mecánicos de mantenimiento
 • Mecánicos-instaladores de refrigeración y climatización
 • Mecánicos y ajustadores de maquinaria agrícola e industrial
 • Mecánicos y ajustadores de vehículos a motor
 • Mecánicos y reparadores de equipos eléctricos
 • Montadores de estructuras metálicas
 • Montadores-instaladores de placas de energía solar
 • Otros trabajadores de las obras estructurales de construcción no clasificados bajo otros epígrafes
 • Panaderos, pasteleros y confiteros
 • Pintores en las industrias manufactureras
 • Pintores y empapeladores
 • Soldadores, colocadores de parquet y afines
 • Tapiceros, colchoneros y afines
 • Trabajadores conserveros de frutas y hortalizas
 • Trabajadores de la fabricación de herramientas, mecánico- ajustadores, modelístas, matriceros y afines
 • Trabajadores de las industrias del pescado
 •  Zapateros 

8.    Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores

 • Conductores asalariados de camiones
 • Conductores propietarios y asalariados de automóviles, taxis y furgonetas
 • Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos
 • Marineros de puente, marineros de máquinas y afines
 • Operadores de maquinaria agrícola
 • Operadores de máquinas de embalaje, embotellamiento y etiquetado
 • Operadores de máquinas de lavandería y tintorería
 • Operadores de máquinas para elaborar productos alimenticios, bebidas y tabaco
 • Operadores de máquinas para fabricar productos de material plástico
 • Operadores en instalaciones para la obtención y transformación de metales
 • Operadores en plantas industriales químicas
 • Repartidores en moto
 • Trabajadores del transporte de mercancías y descargadores

9.    Ocupaciones elementales

 • Ayudantes de cocina
 • Peones agrícolas
 • Peones de la construcción
 • Peones ganaderos
 • Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares
 • Repartidores a domicilio a pie o en vehículo no motorizado 
   

Contacto observatorio.ocupacional@sepe.es