Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Per què causes puc suspendre l'atur?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

La teva prestació per desocupació quedarà suspesa per alguna de les següents causes:

  • Durant el període que correspongui per haver estat sancionat o sancionada en cometre infraccions lleus o greus.
  • Durant la situació de maternitat o de paternitat.
  • Mentre estiguis complint condemna que impliqui privació de llibertat, excepte si tens responsabilitats familiars i no disposes de renda familiar alguna la quantia de la qual superi el salari mínim interprofessional.
  • Mentre realitzis un treball per compte d'altri de durada inferior a dotze mesos.
  • Mentre realitzis un treball per compte propi de durada inferior a seixanta mesos, sempre que en aquest cas, et dés d'alta en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors del Mar.
  • Si el treball per compte propi ha estat inferior a 24 mesos, sent indiferent que t'hagi donat de alta com a persona treballadora per compte propi dins d'algun dels règims de la Seguretat Social.
  • Quan continuïs prestant serveis o no els prestis per voluntat de l'empresa, en els casos en què una sentència declari la improcedència o nul·litat de l'acomiadament i l'empresari o l'empresària opti per la seva readmissió i interposi algun recurs, mentre duri la tramitació del recurs. També se suspèn en el cas que sigui la persona treballadora qui opti per la readmissió i interposi el recurs.
  • Quan et traslladis de residència a l'estranger per a la cerca o realització de treball, perfeccionament professional o cooperació internacional, per un període continuat inferior a dotze mesos, sempre que comuniquis la sortida al Servei Públic d'Ocupació Estatal i est l'autoritzi.
  • Quan surtis a l'estranger per un període, continuat o no, de fins a noranta dies naturals com a màxim durant cada any natural, sempre que ho comuniquis prèviament al Servei Públic d'Ocupació Estatal i aquest l'autoritzi. En aquests casos la teva prestació per desocupació s'interromp. Una vegada finalitzada la causa de suspensió, podràs sol·licitar la seva represa, excepte si la suspensió és conseqüència d'una sanció. En aquest cas, la prestació es reprendrà d'ofici pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, sempre que una vegada finalitzat el període de suspensió, et trobis inscrita o inscrit com a demandant d'ocupació, si no és així, la represa de la prestació requerirà la teva prèvia presentació davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal justificant aquesta inscripció.