Seu electrónica

Què és Garantia Juvenil?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Qué Es Garantía Juvenil

Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l'accés de les persones joves al mercat de treball.

Està enfocada al fet que totes les persones joves no ocupades ni integrades en els sistemes d'educació o formació, puguin rebre una oferta d'ocupació, educació o formació, inclosa la formació d'aprenenta o període de pràctiques, després d'acabar l'educació formal o quedar aturats. La recomanació europea que va establir el programa, requereix que cada persona jove pugui rebre una oferta en un període de quatre mesos a partir de la seva inscripció.

A tal fi es crea el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com un fitxer en el qual les persones joves, inscrites amb caràcter voluntari, passen a constituir una llista única de demanda a la disposició de les entitats responsables de proposar les ofertes concretes.

Garantia Juvenil està dirigida a persones joves en cerca d'ocupació que no es trobin en situació d'estudiar o formar-se, ni treballant per compte propi o aliena, i vulguin aconseguir la seva inserció plena al mercat laboral.

Les persones joves podran sol·licitar la seva inscripció sempre que compleixin els següents requisits:

  • Tenir nacionalitat espanyola o, ser ciutadans de la Unió o dels Estats parteix de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa o ser estranger titular d'una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar, així com les persones menors no acompanyades que aportin una Acreditació dels Serveis de Protecció de Menors de la Comunitat Autònoma que justifiqui individualment l'accés, mitjançant la inscripció a activitats o programes d'educació o formació que redundin en el seu benefici.
  • Estar empadronat en qualsevol localitat del territori espanyol.
  • Tenir més d'anys 16 o menys d'anys 30 al moment de sol·licitar la inscripció
  • No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
  • No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
  • No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
  • Presentar una declaració  expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil. En el cas de les persones demandants d'ocupació, bastarà amb la seva inscripció en els serveis públics d'ocupació.

A través dels següents vincles podràs gestionar per complet si ho desitges la teva sol·licitud d'inscripció:

Entre els avantatges de Garantia Juvenil destaquen les ajudes a la contractació i les convocatòries d'educació, formació, pràctiques, aprenentatge, ocupació i autoocupació.

Per aconseguir que les persones joves puguin accedir al mercat de treball i en línia amb el programa i les mesures de Garantia Juvenil, s'ha aprovat en col·laboració amb les Comunitats Autònomes i les organitzacions sindicals i empresarials més representatives el Pla de Garantia Juvenil Plus 2021 - 2027 . Aquest pla desenvolupa 69 mesures en 6 eixos i té com a objectiu millorar la qualificació de les persones joves perquè adquireixin les competències professionals i tècniques necessàries per accedir al mercat laboral.

Per aconseguir els objectius de millora de l'ocupabilitat i de l'emprenedoria de les persones joves, el pla se sustenta sobre l'orientació i el seguiment personalitzats de les usuàries i usuaris en totes les actuacions de suport; la formació dirigida a l'adquisició de competències i la millora de l'experiència professional tenint en compte les necessitats de transformació del model productiu; la millora de les oportunitats d'ocupació a través d'incentius dirigits, especialment, a les persones que necessitin una especial consideració; igualtat d'oportunitats; emprenedoria i foment de la iniciativa empresarial i millora de la gestió.

Ajudes a la contractació

Així mateix, existeixen a nivell estatal una sèrie d'ajudes per la contractació de persones joves menors d'anys, 30 així com bonificacions i reduccions a la Seguretat Social per als Autònoms que poden consultar-se en ajudes i bonificacions de la pàgina del Servei Públic d'Ocupació Estatal.  

En la teva comunitat autònoma

Les Comunitats Autònomes tenen un paper determinant en l'aplicació de la Garantia, engegant diversos programes i mesures dirigides les persones joves inscrites en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Mantente informat a través d'internet i xarxes socials i mitjançant els serveis d'assessorament especialitzats que les diferents entitats posen a la vostra disposició.

Convocatòries d'educació, formació, pràctiques, aprenentatge, ocupació i autoocupació

Formar part del Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil permetrà que les entitats participants en diversos Planes d'Ocupació Juvenil puguin explicar amb tu en les seves diferents convocatòries d'educació, formació, pràctiques, aprenentatge, ocupació i autoocupació. Es tracta d'oportunitats dissenyades a mesura per a joves, amb l'objectiu de millorar la vostra incorporació al mercat de treball i enfocades en els camps i sectors que major demanda tenen en l'actualitat.