Seu electrónica

European Labour Authority (ELA)

La Autoridad Laboral Europea (en inglés, European Labour Authority, ELA) es  el organismo de la Unión Europea responsable de coordinar y apoyar la aplicación del Derecho laboral europeo, garantizando que las normas de la UE sobre movilidad laboral y coordinación de la seguridad social se apliquen de manera justa y efectiva. La Oficina Europea de Coordinación de EURES (ECO) está integrada en ELA.

ELA garanteix que les normes de la UE sobre mobilitat laboral i coordinació de la seguretat social s'apliquin de forma justa i eficaç i facilita que els ciutadans i les empreses cullin els beneficis del mercat interior. Més informació a la pàgina web de l'Autoritat Laboral Europea.

ELA proporciona informació a través de:

Campaña de sensibilització sobre treballadors del sector agroalimentari