Seu electrónica

Serveis per a empreses. Certific@2

Es un servicio que permite a los empresarios y empresarias que actúen en nombre propio y a las empresas y colegiados profesionales que actúen en representación de terceros, realizar comunicaciones de datos sobre sus personas trabajadoras, sustituyendo la entrega presencial de documentos.

La comunicació de dades utilitzant l'aplicació Certific@2 tindrà idèntics efectes que l'efectuada pels altres mitjans admesos en dret.

Recomanació

Per a la navegació per l'aplicació, és recomanable usar els botons i enllaços proporcionats per la mateixa, evitant fer ús dels del navegador.

Com accedir a Certific@2

Para utilizar la aplicación Certific@2, las personas usuarias deben disponer de autorización para la transmisión telemática de datos a los Servicios Públicos de Empleo, obtenida previamente conforme lo definido en la aplicación Contrat@, o de firma electrónica expedida por alguna de las autoridades de certificación.

Accés

Para utilizar la aplicación Certific@2, las personas usuarias deben disponer de autorización para la transmisión telemática de datos a los Servicios Públicos de Empleo, obtenida previamente conforme lo definido en la aplicación Contrat@, o de firma electrónica expedida por alguna de las autoridades de certificación.

Disponibilitat

La comunicació de dades del certificat d'empresa i de períodes d'activitat laboral de persones treballadores fixes discontínues i Expedients de Regulació d'Ocupació de suspensió o reducció de jornada pot realitzar-se durant les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. L'aplicació es regeix per la data i hora oficial espanyola corresponent a la península, Ceuta, Melilla i l'arxipèlag balear, que figura en l'adreça electrònica d'accés.

Confirmació

La aplicación informática emite un mensaje de confirmación de la recepción, en el que constan los datos proporcionados, la fecha y hora de la recepción y una clave de identificación de la transmisión.

El mensaje de confirmación, que puede imprimirse y archivarse, tiene valor de recibo de presentación según normativa vigente.

La persona usuaria es advertida de que no recibir el mensaje de confirmación, o recibir un mensaje de error o deficiencia de transmisión, implican que no se ha producido la recepción.

La recepción en la aplicación Certific@2 de datos distintos a los previstos no producirá ningún efecto y se tendrán por no presentados, comunicándose a quien realizó la emisión tal circunstancia.

Terminis

A l'efecte de còmput dels terminis, seran considerats dies inhàbils solament els així declarats per a tot el territori nacional al calendari anual de dies inhàbils publicat per l'Administració General de l'Estat.

La transmissió de dades rebudes en un dia inhàbil s'entendrà efectuada en la primera hora del primer dia hàbil següent. En el seient de l'entrada s'inscriuran com a data i hora de presentació aquelles en les quals es va produir efectivament la recepció, constant com a data i hora d'entrada efectives les zero hores i un segon del primer dia hàbil següent.

Comunicació de Períodes d'Activitat

Les persones usuàries de l'aplicació Certific@2 han de comunicar les dades d'activitat laboral del mes o mesos anteriors. La comunicació de períodes d'activitat es pot realitzar durant les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, tenint l'autorització prèvia del treballador o la treballadora.

La transmissió telemàtica de dades per una persona usuària autoritzada respecte als períodes d'activitat laboral de les persones treballadores fixes discontínues o a les afectades per un Expedient de Regulació d'Ocupació de suspensió o reducció de jornada, permetrà la gestió per part de l'entitat gestora de la sol·licitud de represa de prestacions i subsidis per desocupació d'aquestes persones treballadores.

Certificat d'empresa

La transmisión telemática de datos por una persona usuaria autorizada supondrá la exención del trabajador o de la trabajadora de la obligación de acompañar el certificado de empresa a su solicitud de prestación por desempleo.

Emmagatzematge de la informació

S'incorporen a una base de dades totes les dades rebudes a través de l'aplicació Certific@2.

La sol·licitud d'informació per les persones treballadores o els seus representants sobre aquestes dades o la seva inexistència serà atesa pel Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Altes de persones treballadores afectades per Ets

Consisteix a oferir, a qualsevol empresa que tingui accés a Internet, la possibilitat de comunicar al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), les altes inicials en la prestació de totes aquelles persones treballadores afectades per una extinció, suspensió o reducció de la jornada ordinària de treball, conseqüència d'un Expedient de Regulació d'Ocupació.

Aquesta comunicació es pot efectuar utilitzant l'aplicació de la tecnologia XML, mitjançant el tractament de fitxers en format XML la gestió del qual d'enviament és manual. Requereix la intervenció d'un usuari per, una vegada el fitxer ha estat creat, procedir a seleccionar-ho i enviar-ho al SEPE.

Per a la generació d'aquest fitxer XML, existeix un assistent dins de l'aplicació Certific@2.