Sede electrónica

Persoas emigrantes retornadas maiores de anos. 52

Este subsidio por desemprego garante a protección ás persoas traballadoras desempregadas emigrantes retornadas maiores de anos.. 52

Requisitos

  • Ser persoa desempregada, estar inscrita como demandante de emprego, permanecer inscrita durante un mes e subscribir o acordo de actividadeA inscrición deberá mantela durante todo o período de duración do subsidio.   
  • Non ter dereito á prestación contributiva por desemprego por cotizacións que tivese acumuladas no seis anos anteriores á súa saída de España.
  • Ser persoa traballadora emigrante retornada de países non pertencentes a o Espazo Económico Europeo, nin Australia ou Suíza.
  • Cumprir todos os requisitos, salvo a idade, para acceder a calquera tipo de pensión contributiva de xubilación no Sistema da Seguridade Social español (cotizar por xubilación 15 anos, dous dos cales han de estar dentro dos últimos 15).
  • Cotizar por desemprego un mínimo de anos 6 ao longo da súa vida laboral.
  • Traballar como mínimo 12 meses nos últimos 6 anos desde a súa última saída de España, en países non pertencentes a o Espazo Económico Europeo, Australia ou Suíza.
  • Carecer de rendas propias de calquera natureza superiores ao 75 % do Salario Mínimo Interprofesional (SMI), excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias (Contías para este ano). As rendas computaranse polo seu rendemento íntegro ou bruto. O rendemento que proceda de actividades empresariais, profesionais, agrícolas, gandeiras ou artísticas, computarase pola diferenza entre os ingresos e gastos necesarios para a súa obtención. As ganancias patrimoniais computaranse pola diferenza entre as ganancias e as perdas patrimoniais.
  • Ter cumprida a idade de anos 52 no momento de poder acceder ao subsidio de emigrante retornado ou retornada, ou cumprila durante a percepción do mesmo.
  • As cotizacións efectuadas noutros países téñense en conta para percibir este subsidio só se foron efectuadas en países pertencentes ao Espazo Económico Europeo ou cos que exista convenio de totalización de períodos para a protección por desemprego, tanto se os períodos son posteriores á entrada en vigor dos convenios, coma se son anteriores.