Sede electrónica

Subsidio para persoas emigrantes retornadas

É un subsidio ao que teñen dereito as persoas españolas emigrantes retornadas de determinados países nos que traballaron, sempre que non teñan dereito á prestación contributiva por cotizar por desemprego menos de días 360 nos 6 anos anteriores á súa saída de España.

Requisitos

  • Ser persoa desempregada.
  • Ser persoa traballadora española emigrante retornada de países non pertencentes á Unión Europea, Espazo Económico Europeo ou Suíza.
  • Permanecer rexistrado ou rexistrada durante un mes como demandante de emprego. A inscrición deberá manterse durante todo o período de duración do subsidio.
  • Subscribir o acordo de actividade.
  • Traballar como mínimo 12 meses no últimos seis anos desde a súa última saída de España, en países non pertencentes ao Espazo Económico Europeo ou Suíza.
  • Non ter dereito á prestación contributiva por desemprego por cotizacións que tivese acumuladas no seis anos anteriores á súa saída de España.
  • Carecer de rendas, de calquera natureza, superiores ao 75 % do Salario Mínimo Interprofesional, excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias (Contías para este ano). As rendas computaranse polo seu rendemento íntegro ou bruto. O rendemento que proceda de actividades empresariais, profesionais, agrícolas, gandeiras ou artísticas, computarase pola diferenza entre os ingresos e gastos necesarios para a súa obtención. As ganancias patrimoniais computaranse pola diferenza entre as ganancias e as perdas patrimoniais.

Os requisitos deberán reunirse no momento do feito causante e, ademais, no da solicitude do subsidio, así como no da solicitude das súas prórrogas ou continuacións e durante toda a percepción do subsidio.

Se non reúne o requisito de carencia de rendas poderá obter o subsidio se dentro do prazo dun ano desde a data do feito causante, acredita que o cumpre.

Considérase como data do feito causante aquela en a que se cumpra o prazo de espera dun mes ou a do esgotamento do dereito semestral, ou a da finalización da causa de suspensión.

Obrigas, infraccións e sancións