Seu electrónica

És compatible la capitalització amb la resta d'ajudes i subvencions públiques a l'autoocupació, creació d'empreses, etc.? I amb les bonificacions de quotes de la Seguretat Social?

La normativa que regula l'abonament de la prestació per desocupació en la seva modalitat de pagament únic no estableix que aquest sigui incompatible amb altres ajudes o subvencions públiques.

Haurà de consultar la regulació d'aquestes ajudes o subvencions per conèixer si entre els seus requisits s'hagués establert la seva incompatibilitat amb la capitalització o pagament únic de les prestacions per desocupació.

La quantia a percebre per a la subvenció de quotes a la Seguretat Social s'estableix tenint en compte l'aportació obligatòria que hagi de realitzar en el mes d'inici de l'activitat per tots els conceptes, sense tenir en compte les possibles bonificacions en la cotització de les quals pogués gaudir.

A aquests efectes, l'import de les ajudes o subvencions (aïlladament o juntament amb les subvencions o ajudes d'altres Administracions Públiques o d'altres ens públics o privats, nacionals o internacionals), no podrà ser en cap cas superior al cost de l'activitat a desenvolupar.

Més informació sobre el pagament únic de la prestació en: “Capitalitzi la seva prestació".