Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Em trasllado a l'estranger

Si estàs cobrant prestació contributiva, subsidi per desocupació o la renda activa d'inserció (RAI) i et trasllades a l'estranger, les condicions de la prestació variaran segons el motiu i la durada del teu trasllat. 

 

 

Si estàs cobrant la prestació contributiva o el subsidi per desocupació, en el cas de trasllat de residència a l'estranger per cercar o realitzar un treball, per a accions de cooperació internacional o perfeccionament professional, és obligatori comunicar-ho abans de la sortida al Servei Públic d'Ocupació Estatal i que aquest l'autoritzi. Si el trasllat dura menys de dotze mesos continuats, la prestació se suspèn, si és superior a dotze mesos, s'extingeix.

Si el que estàs percebent és la RAI, en el cas de trasllat de residència a l'estranger per cercar o realitzar un treball, per a perfeccionament professional o per a accions de cooperació internacional, és obligatori comunicar-ho al Servei Públic d'Ocupació Estatal abans de la sortida, i que aquest l'autoritzi. Si el trasllat dura menys de sis mesos continuats, la prestació se suspèn i si és major de sis mesos, s'extingeix.

Si no comuniques al Servei Públic d'Ocupació Estatal el trasllat a l'estranger, suposarà una infracció que donarà lloc a l'inici d'un procediment sancionador, la sanció del qual és l'extinció del dret.

Si en sortir d'Espanya es va interrompre la prestació, el subsidi o la RAI, que estiguessis percebent, i en tornar et trobes sense treball, pots sol·licitar la represa d'aquesta prestació o subsidi o la reincorporació a la RAI.

Tornaràs a percebre les citades prestacions a partir de l'endemà al del teu retorn a Espanya, sempre que sol·licitis la represa o la reincorporació en el termini dels 15 dies hàbils següents a aquesta data i justifiquis documentalment algun dels motius indicats. 


 

Si estàs cobrant prestació contributiva o subsidi per desocupació i et trasllades a l'estranger durant un any o més per treballar, cercar treball, realitzar estudis que millorin la teva preparació professional, o per accions de cooperació internacional, aquesta prestació o subsidi s'extingeixen.

Si estàs cobrant la renda activa d'inserció i et trasllades a l'estranger durant sis mesos o més per treballar, cercar treball, realitzar estudis que millorin la seva preparació professional, o per a accions de cooperació internacional, aquesta renda s'extingeix.

Si en tornar a Espanya et trobes sense treball, NO tindràs dret a percebre la prestació que es va interrompre en marxar-te a l'estranger.

Si ets espanyol o espanyola i tornes d'un país no pertanyent a la Unió Europeao a l'Espai Econòmic Europeu, ni d'Austràlia ni de Suïssa, podries tenir dret a cobrar un subsidi com persona emigrant retornada. O també podries sol·licitar la renda activa d'inserció, amb independència del país del que procedeixis.

Si estàs cobrant prestació contributiva, subsidi per desocupació o la renda activa d'inserció, i et trasllades a l'estranger per qualsevol causa, si la sortida no és superior a 15 dies naturals, ja siguin continuats o no, durant cada any natural, la prestació es manté sempre que puguis complir amb les obligacions establertes en la llei. 

És convenient que comuniquis al Servei Públic d'Ocupació Estatal la sortida abans de produir-se.

A la volta de l'estranger, has de presentar-se en l'oficina d'ocupació el primer dia hàbil següent al teu retorn.

Si estàs cobrant prestació contributiva, subsidi per desocupació o la renda activa d'inserció i et trasllades a l'estranger per qualsevol causa, si l'estada a l'estranger és per un període continuat o no, superior a 15 dies i de fins a 90 dies naturals com a màxim dins de cada any natural, les prestacions se suspenen. 

Abans d'aquesta sortida és obligatòria la comunicació prèvia al Servei Públic d'Ocupació Estatal i que aquest autoritzi aquesta sortida.

Si és per temps superior a 90 dies i no ho és per treballar, cercar treball, realitzar estudis que millorin la seva preparació professional, o per accions de cooperació internacional, la prestació o subsidi s'extingeixen.

Si perceps prestacions i has romàs inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació durant almenys quatre setmanes a Espanya i et trasllades a cercar ocupació a un país de la Unió Europea, Espai Econòmic Europeu (EEE) o a Suïssa, pots exportar aquesta prestació durant tres mesos, prorrogables per altres tres.

Per a això has de:

  • Sol·licitar l'autorització de desplaçament davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal.
  • Sol·licitar el document O 2 . Se't facilitarà una fulla informativa sobre les qüestions d'interès relacionades amb el període de residència a un altre país.
  • Inscriure't com a demandant d'ocupació al país al que et trasllades, en el termini dels set dies posteriors a la data en què deixis d'estar a la disposició dels Serveis Públics d'Ocupació espanyols.

El pagament de la prestació se seguirà realitzant pel mateix sistema que durant la teva residència a Espanya.

Les persones nacionals de països no pertanyents a la UE/EEE ni de Suïssa poden exportar la prestació per cercar treball en aquests (excepte a Dinamarca, Suïssa, Islàndia, Noruega i Liechtenstein), sempre que justifiquin la possibilitat d'inscriure's en els seus serveis d'ocupació i que van a desenvolupar legalment un treball al país on pretenen desplaçar-se, mitjançant la corresponent autorització de residència o de treball.

Les persones nacionals de països no pertanyents a la UE/EEE ni de Suïssa, que compleixin les condicions, podran exportar les prestacions per desocupació al Regne Unit, en aplicació del Reglamento CE 859 / 2003 , que permet l'exportació per un període de tres mesos sense possibilitat de pròrroga.

  • Si ets espanyol o espanyola i no havies treballat a Espanya en 6 els anys anteriors a la teva sortida a l'estranger,  podries tenir dret a cobrar un subsidi com persona emigrant retornada, si tornes d'un país no pertanyent a la UE/EEEni de  Suïssa. O també pots sol·licitar la renda activa d'inserció, amb independència del país del que procedeixis.
  • Si havies treballat a Espanya en 6 els anys anteriors a la teva sortida a l'estranger i no havies cobrat prestació per desocupació per aquestes cotitzacions, pots sol·licitar una prestació contributiva per desocupació si reuneixes 360 dies cotitzats abans de la teva sortida, o un subsidi si abans de marxar-te havies cotitzat entre 90 i 359 dies.