Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

He treballat més d'un any

La prestació contributiva protegeix la situació de desocupació d'els qui podent i volent treballar, perdin la seva ocupació de forma temporal o definitiva o vegin reduïda temporalment la seva jornada ordinària de treball entre un mínim d'un 10 % i un 70 %, pel procediment de el article 47 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors o en virtut de resolució judicial adoptada en el si d'un procediment concursal.

Per a l'accés a la mateixa es requereix, a més de complir els requisits que més endavant s'indiquen, la cotització prèvia per desocupació de la persona treballadora a la Seguretat Social.

El Servei Públic d'Ocupació Estatal és l'Organisme Autònom encarregat de la gestió i control de les prestacions per desocupació. L'Institut Social de la Marina realitza la gestió de les prestacions per desocupació corresponents a les persones treballadores incloses en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

La prestació contributiva Inclou la cotització a la Seguretat Social per jubilació, incapacitat temporal, invalidesa, mort i supervivència, assistència sanitària, maternitat, paternitat i cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.

Persones beneficiàries

Podran beneficiar-se d'aquesta prestació per desocupació, sempre que es trobin en alguna de les situacions legals de desocupació establertes, tinguin el període mínim de cotització exigit i no es trobin en alguna de les situacions d'incompatibilitat, els col·lectius que a continuació s'indiquen:

 • Les persones treballadores per compte d'altri incloses en el Règim General de la Seguretat Social, que cotitzin per la contingència de desocupació.
 • Les persones treballadores per compte d'altri incloses en els Règims Especials de la Seguretat Social que protegeixen aquesta contingència de desocupació (Mineria del Carbó, Règim Especial dels Treballadors del Mar), les persones treballadores fixes per compte d'altri del Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social, les persones treballadores eventuals per compte d'altri del mateix Sistema i les persones treballadores del Sistema Especial per a Empleats de Llar.
 • Els socis i sòcies de cooperatives de treball associat i de cooperatives d'explotació comunitària de la terra, així com els socis i sòcies de treball d'altres cooperatives, que s'incloguin en un Règim de la Seguretat Social que protegeixi aquesta contingència.
 • Les persones penades que haguessin estat alliberades de presó per compliment de condemna o llibertat condicional.
 • Les persones treballadores emigrants retornades.
 • Les persones treballadores estrangeres a Espanya, nacionals de països que pertanyen a la Unió Europea o a l'Espai Econòmic Europeu o que no pertanyen a la Unió Europea ni a l'Espai Econòmic Europeu que resideixen legalment al nostre país i que compleixen els requisits legalment exigits, tindran dret a les prestacions per desocupació de nivell contributiu sempre que estiguin inscrites com a demandants d'ocupació.
 • Els funcionaris i funcionàries d'ocupació i personal contractat de col·laboració temporal en règim de dret administratiu al servei de les Administracions Públiques.
 • Militars de Complement i militars professionals de Tropa i Marinería.
 • Membres de corporacions locals i de Juntes Generals dels Territoris Històrics Forals, Cabildos Insulars Canaris i Consells Insulars de Baleares, que exerceixin aquests càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial i percebin una retribució per l'acompliment del càrrec.
 • Càrrecs representatius dels sindicats constituïts a l'empara de la Llei Orgànica 11/1985, de Llibertat Sindical, que exerceixin funcions sindicals d'adreça amb dedicació exclusiva o parcial, sempre que percebin una retribució.
 • Alts càrrecs de les Administracions Públiques que tinguin dedicació exclusiva, estiguin retribuïts i no siguin personal funcionari públic ni tinguin dret a percebre qualsevol tipus de prestació compensatòria com a conseqüència del seu cessament.

Suspensió, represa, extinció

Dret d'opció

Incompatibilitat/Compatibilitat de les prestacions

Obligacions, infraccions i sancions