• Una vez percibido el importe de la prestación, iniciar la actividad en el plazo máximo de un mes.
  • Presentar davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal la documentació que justifiqui l'inici de l'activitat.
  • Destinar la cantidad percibida a la aportación social obligatoria, en el caso de cooperativas o sociedades laborales o mercantiles, o a la inversión necesaria para desarrollar la actividad, en el caso de personas trabajadoras autónomas.
  • En el cas que la cooperativa prevegi en els seus estatuts la possibilitat que els socis i sòcies hagin de superar un període de prova, haurà d'aportar, dins del termini d'un mes des de la notificació de l'aprovació del pagament únic, certificat del previ acord del  consell rector de la cooperativa pel qual se li  admetrà com a soci treballador o sòcia treballadora amb caràcter estable, en cas de superació d'aquest període de prova.