Seu electrónica

Capitalitza la teva prestació

La capitalització o pagament únic de la prestació per desocupació és una mesura per facilitar iniciatives d'emprenedoria i d'ocupació autònoma, mitjançant l'abonament anticipat de la prestació per desocupació pendent de percebre.

A continuació, en aquesta mateixa pàgina, pots trobar informació sobre què és la capitalització, els requisits i la forma de presentació de la sol·licitud, la documentació que s'ha d'aportar, així com la destinació que s'ha de donar als diners rebuts i les obligacions contretes.

Què és?

Es tracta d'una mesura per fomentar i facilitar iniciatives d'ocupació autònoma entre persones que estiguin percebent la prestació per desocupació de nivell contributiu, abonant el valor actual de l'import de la prestació que resti per percebre a aquelles persones beneficiàries que pretenguin:

  • Incorporar-se de forma estable com a socis/as treballadors/as o de treball en cooperatives o en societats laborals, encara que hagin mantingut un vincle contractual previ amb aquestes societats, independentment de la seva durada o constituir-les.
  • A partir del de 01 setembre de 2023 , adquirir la condició de persona sòcia treballadora o de treball en la societat laboral o cooperativa amb la qual mantenen una relació laboral de caràcter indefinit, sempre que reuneixin tots els requisits per ser persona beneficiària de la prestació per desocupació de nivell contributiu, excepte el d'estar en situació legal de desocupació.
  • Desenvolupar una activitat com a persones treballadores autònomes. No s'inclouran en aquest cas els qui es donin de alta com a treballadors/as autònoms/as econòmicament depenents, signant un contracte amb una empresa amb la qual haguessin mantingut una relació contractual immediatament anterior a la situació legal de desocupació o que pertanyi  al mateix grup empresarial d'aquella.
  • Destinar l'import a realitzar una aportació al capital social d'una entitat mercantil de nova creació o creada en un termini màxim de 12 mesos anteriors a l'aportació, sempre que es vagi a posseir el control efectiu de la societat, es vagi a exercir en la mateixa una activitat professional i es produeixi un alta en la Seguretat Social en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o en el Règim Especial de Treballadors del Mar.