URTEBETE BAINO GEHIAGO ARITU NAIZ

Babestu nahi izango dutenen eta langabezia-egoera eskainitako laguntza lan egitea, lana galdu edo lanaldi arruntean eta ez aldi baterako edo behin betiko murriztu bat gutxienez.10eta%)70%.

Hor sartzen da, eta aurrerago aipatzen diren baldintzak betetzeaz gain, gizarte segurantzari egin ondoren lacotización langabeziagatiko personatrabajadora.

Erakunde autonomoaren ardura da estatuko enplegu zerbitzu publikoaren kudeaketarako eta kontrolerako enplegugabezia-prestazioak. Itsasoko gizarte institutuaren langabezia prestazioak kudeatzen diren langileen gizarte segurantzaren erregimen berezian sartuta dauden langileen urteko).

Kotizaziopeko prestazioa gizarte segurantzaren kotizazioa Barne erretiroa, ezintasun iraunkorra, elbarritasun, heriotza eta biziraupena, osasun-laguntza, amatasuna, aitatasuna eta zainketa minbizia edo beste gaixotasun larri bat duten adingabeak.

Podrán beneficiarse de esta prestación por desempleo, siempre que se encuentren en alguna de las situaciones legales de desempleo establecidas, tengan el período mínimo de cotización exigido y no se encuentren en alguna de las situaciones de incompatibilidad, los colectivos que a continuación se indican:

 • Las personas trabajadoras por cuenta ajena incluidas en el Régimen General de la Seguridad Social, que coticen por la contingencia de desempleo.
 • Las personas trabajadoras por cuenta ajena incluidas en los Regímenes Especiales de la Seguridad Social que protegen esta contingencia de desempleo (Minería del Carbón, Régimen Especial de los Trabajadores del Mar), las personas trabajadoras fijas por cuenta ajena del Sistema Especial Agrarío de la Seguridad Social y las personas trabajadoras eventuales por cuenta ajena del mismo Sistema.
 • Los socios y socias de cooperativas de trabajo asociado y de cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, así como los socios y socias de trabajo de otras cooperativas, que se incluyan en un Régimen de la Seguridad Social que proteja esta contingencia.
 • Las personas penadas que hubiesen sido liberadas de prisión por cumplimiento de condena o libertad condicional.
 • Las personas trabajadoras emigrantes retornadas.
 • Las personas trabajadoras extranjeras en España, nacionales de países que pertenecen a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo o que no pertenecen a la Unión Europea ni al Espacio Económico Europeo que residen legalmente en nuestro país y que cumplen los requisitos legalmente exigidos, tendrán derecho a las prestaciones por desempleo de nivel contributivo siempre que estén inscritas como demandantes de empleo.
 • Los funcionarios y funcionarias de empleo y personal contratado de colaboración temporal en régimen de derecho administrativo al servicio de las Administraciones Públicas.
 • Militares de Complemento y militares profesionales de Tropa y Marinería.
 • Miembros de corporaciones locales y de Juntas Generales de los Territorios Históricos Forales, Cabildos Insulares Canarios y Consejos Insulares de Baleares, que desempeñen dichos cargos con dedicación exclusiva o parcial y perciban una retribución por el desempeño del cargo.
 • Cargos representativos de los sindicatos constituidos al amparo de la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical, que ejerzan funciones sindicales de dirección con dedicación exclusiva o parcial, siempre que perciban una retribución.
 • Altos cargos de las Administraciones Públicas que tengan dedicación exclusiva, estén retribuidos y no sean personal funcionario público ni tengan derecho a percibir cualquier tipo de prestación compensatoria como consecuencia de su cese.

Suspensión, reanudación, extinción.

Derecho de opción.

Incompatibilidad/Compatibilidad de las prestaciones

 • O afiliatuta eta altan egotea, edo afiliatuakgoiko irudian, parekogizarte segurantzako erregimen batean sar dezan, langabezi arazoa.
 • Bertan egotealangabezia-egoera legalalana gogotsu bilatzeko eta enplegu bat onartzeko prest egotea.jarrera egokiaEskaera hau.jarduera-konpromisoa..
 • Izena edo izena emanda edukitzea eta enplegu-eskatzaile gisa izena ematea prestazioa jasotzen den bitartean.
 • Irudian, eta langabezia ez dio lan egitea360egun barru6aurreko urteko legezko langabezia egoerara edo kotizatzeko betebeharra eten al orduan
  • Pertsona etorkinak retornada cotizó al den kasuan, langabezia espainian migratu aurretik, gutxieneko kotizazio-aldia beteta izan beharko du.360egun barru6dataren aurreko urte ditu, baldin eta ez badira behar diren jaio aurreko eskubidea. Gainera, langabeziako prestazioa jasotzen ez beste inon egon behar duEuropako Esparru Ekonomikoko estatu edo suitzako urteko.
  • - Behin-behineko langileak behar bada, aurreko, langile autonomoen Gizarte-segurantzako altaren (figuró barnean edo bere kontura, kotizatzeko gutxieneko aldia langabeziagatiko prestazioa jasotzeko beharrezkoa izango da720egunak:
 • Ohiko adina jubilarse, ez betetzeagatik.
 • Norberaren kontura edo besteren kontura lan egin gabeko lan denbora osorako, baina aukera posible bat ezartzen badu enplegua sustatzeko programa.
 • Gizarte segurantzako pentsioa kobratzea bateraezinak ez lana.

Betebeharrak, arau-hausteak eta zigorrak

Iraupena

Iraupena langabeziako kotizazioak egin dituen azken araberakoa da.6aurreko urteko legezko langabezia egoerara eta ceso kotizatzeko betebeharra al den unean edo, bestela, aurreko urteko langabezia-prestazioa jasotzeko eskubidea sortu zenetik.

Kontuan izan ez diren kotizazioak bakarrik hartuko dira kontuan goian erabakitzeko eskubidea, bai eta laguntza kontribuzio-mailako. Dena den, ez da izango da, aurreko virtúd zuzenbidea onartuz gero den lan-harremana etetearen genero-indarkeriaren biktimei.

Ez dira dagozkien kotizazioak ordaindu behar al den Zerbitzu Publikoa Estatuko langabeziagatiko prestazioa edo, bestela, enpresak, non jasotzen dela ematen den lan-harremana etetearen genero-indarkeriaren biktimak badira. Horrelakoetan, eten egiten du zuzendaritzak, amaierako data, hasierako pudiendose arte.6hilabeteko etenaldia, Bada, hasierako proteccón izango da egoteko, betiere epaileak edo eten zedila aldietarako epailea3hilabete, gehienez18azken hilabete irauten duen bitartean eta aitortutako eskubidea, baldin eta beste langileak egiaztagiriak aurkeztu luzapena, frogatu gabe itzuli den nececesario babes-agindua, edo bestela, Fiskaltzaren urteko txostena.

Itzulitako emigranteen langabeziagatiko prestazioaren iraupena: pertsonen arteko tarteak kontuan hartu eta horiei dagozkien kotizatutako6espetxean urte lehenagoko edo espainiatik irudian, hurrenez hurren, atzerrian edo kotizazio efetuadas dagoenean izan ezik; prestazioa jasotzeko zenbakarriak artekoa.

Pertsona etorkinak retornada cotizó kasuan; eta langabezia espainian migratu aurretik espainian ez al da. irudian, berriz, langabeziako babesa jasotzeko eskubidea sortu dira (atzerritar egunetik (irudian, beti bezala izena eman eta lana eskatzen duten demadante epean15eguneko al dira.

(Okupatutako kotizatuko kalkulatzeko, kontuan izango dira hartu eta ez ordaindutako urteko oporraldi-taula lan-harremana amaitu aurretik, baita dagozkien tramitazio-alokairurik jasotzeko.

Hasiera-data (ematen den biharamunetik izango da orduan legezko langabezi egoera, betiere eskaera epe barruan aurkeztu. prestazioari Buruzko informazioa aurkituko duzu kontsulta zerbitzua, prestazioa, www.sepe.es.

Benetako lana egiten diren kotizazioak dagokien kasuetan, lanaldi-murrizketa egun lan egindako egun bakoitzeko zenbatuko dira, izan ere, lanaldiaren iraupena, dagozkion kotizazioak lana partziala, kontuan hartuko da kontratu edo urteko jardueraren iraupena.

Zenbatekoa

Kotizaziopeko prestazioa gizarte segurantzako kotizazio oinarrien arabera: gertakizun profesionalengatiko hauetan.180Kotizatutako azken egunetan, kontuan izan gabe aparteko orduak.

Prestazioaren oinarri arautzailea kotizazio oinarria da (epe batez. egunero jasotzen den Zenbatekoa izango da70oinarri arautzailearen% lehen urteetan180eta hainbat egun50eguerdiko abiatuta.181hura bukatu arte.

Azken urteotan,180gaur egun lehenagoko legezko langabezia-egoeraren edo kotizatzeko obligazioa amaitu zen. irudian, bi egun baino ez du, gizarte segurantzaren nekazaritzako Sistema bereziaren kotizazioak, langabeziagatiko kotizaziopeko prestazioaren eguneroko oinarri arautzailea izango da, benetako kotizazio oinarria egin duen azken eguna.

Horrela kalkulatutako zenbatekoen gehienezko mugak ezin hobeak irudian, beheko irudian, eta gutxieneko muga, legez ezarrita.(Zenbatekoak aurtengo)Muga Horiek ez badituzu edo daude. seme-alabak ardurapean.

Seme-alabak kargura dituzten jotzen badira.26urtean hartutako adingabeak edo ezinduak edo handiagoak dira, eta ez dute zurekin bizi, lanbide arteko gutxieneko soldata baino errenta hileko irudian.

Irudian, prestazioaren zenbateko gordina aplikatuko zaizkion bi kenkari mota:

 • Gizarte segurantzaren kotizazioa (el4,7oinarri arautzailearen%).
 • PFEZ atxikipena egin genituen, hala dagokionean.

Egitenwww.sepe.eslaguntza programa bat dago autocálculo ematen dion zenbatekoa eta iraupenari buruzko informazioa ez da loteslea izango du prestazioa edo subsidioa jaso.

Prestazioaren ordainketa egingo da, hileko30egun, bitartean10bai15hurrengo irudian (dagokion hileko sortzapena egingo Da.salbuespenakordainduz, kontuan izan den finantza entitateak, baldin eta zu bazara titularra bera.

Kotizaziopeko langabezia-prestazioa jasotzeko urtebete edo gehiago batera lan egiteagatik, enplegu-eskatzaile gisa izena eman beharko du eta honako dokumentazioa aurkeztu:

 • Eskaera eredu ofiziala.
 • Eskatzailearen identifikazioa eta harekin bizi diren edo haren ardurapean dauden seme-alabak eta eskabidean agertzen diren, nahikoa izango da, besteak beste, ondorengo dokumentuak erakutsi:
  • Espainiako eta espainiarrek: nortasun agiri nazionala (DNI), pasaportea edo.
  • Atzerriko eta espainian bizi diren atzerritarrek:
   • Europako batasuneko herritarrak: europar batasuneko herritarra Izatearen erregistro-ziurtagiria, NIE bertan dago, pasaportea edo bere herrialdean batera identifikazio-agiri.
   • Europar batasuneko hiritarrak ez: Kanpoko edo Atzerriko Nortasun-txartela (TIE) eta pasaportea.
 • Bankuko kontu zenbakia edozein agiri ere zu bertan titular, prestazioa jasotzeko eta nahi duzun lekura.
 • Familia-liburua edo, atzerritarren kasuan, agiri baliokidea.
 • Lan egiten duzun enpresaren ziurtagiria edo ziurtagiriak azken 6 hilabete (bidali ez badira irudian, estatuko enplegu zerbitzu publikoko enpresak). enpresa ziurtagiria duten egoeretan Bakarrik nahikoa ez balitz, langabezia-egoera legala egiaztatzeko, agiri bat aurkeztu behar dela justifikatzen duen.
 • Aurkeztu beharreko dokumentazioari buruzko informazio gehiago

Eskaera egin eta hurrengo hamabost egun baliodunen epean presentarla egin al azken egunean, atzera egin eta atzerritarrak (irudian, espetxetik. enpresak ordaindutako oporrak, Baldin eta ez bazaio aurretik kargua hartu al haberlas, presentarla behar diren15(laneguneko oporrak dagokien aldian amaitzean.

Eskaera aurkeztu behar da, hauen bidez:

Prestazio eskaera aurkezten badu epe contributivafuera eskubidea izango dute, eskaera egunetik aurrera onartzen den, beste hainbat egun igaro badira eta ez zaio prestazioa zein egunetan onartu zen artean, haberla epe barruan eskatu diolako, eta aurkeztu den egunetik.

Informazio gehiago ondorengo telefonoetan.herritarrentzako arreta.