Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Recoñécenme o paro con atraso, podo reclamar xuros de mora ao Servizo Público de Emprego Estatal?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Se a Administración non paga dentro do tres meses seguintes ao día de notificación da resolución xudicial ou do recoñecemento da obriga, terá que aboarche sobre a cantidade debida o interese legal do diñeiro fixado pola Lei de Orzamentos.

Deberás reclamalo por escrito unha vez transcorrido o prazo de tres meses.

Con todo, no caso do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), o atraso pode darse no recoñecemento da prestación, pero o pago, unha vez recoñecida, prodúcese dentro do mes seguinte, por tanto, non se dan os requisitos que a Lei determina para a aplicación de xuros de mora.

As causas do atraso no recoñecemento (o que se coñece como demora) adoitan ser alleas á vontade do SEPE. Normalmente están provocadas porque é necesario emendar ou mellorar a solicitude, pola falta de documentación e o atraso en achegala por parte da persoa solicitante ou a necesidade de informes para resolver a dita solicitude (por exemplo, da Inspección de Traballo ou do Instituto Nacional da Seguridade Social).

Todas estas circunstancias poden atrasar a resolución que aprobe a prestación por desemprego, pero nunca atrasarán o pago cando a resolución fose ditada.