Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Podo cobrar o paro e ser membro dunha Corporación Local con dedicación exclusiva ou parcial?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Como membro dunha Corporación Local, polo exercicio do seu cargo en réxime de dedicación exclusiva ou parcial, tes dereito a percibir retribucións e, por tanto, debes ser dado de alta no Réxime Xeral da Seguridade Social.

No caso de dedicación exclusiva, as retribucións polo traballo serán incompatibles coa prestación por desemprego.

Se, mediante o correspondente certificado do Concello, acreditas que vas desempeñar o cargo con dedicación parcial, poderás compatibilizar a percepción de prestacións coas túas retribucións, pero reducirase da contía da prestación ou subsidio a parte proporcional ao tempo de dedicación parcial.

Se estás a percibir o subsidio por desemprego, é preciso que as túas rendas non superen o límite do 75 % do Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Tamén poderás optar pola baixa nas prestacións.

Se como membro dunha Corporación Local non tiveses dedicación exclusiva nin parcial, pero percibises unha remuneración pola asistencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados da Corporación, na contía sinalada polo pleno da mesma, a remuneración destas asistencias e as prestacións por desemprego serían compatibles se o desempeño do cargo efectivo non impedíseche cumprir coas súas obrigas como persoa beneficiaria de prestacións.

Enténdese que dita remuneración é compatible coa actividade laboral e que non é propiamente retribución por un traballo, senón unha mera compensación. No entanto, ditas percepcións teñen a consideración de rendas co fin de acreditar o requisito de carencia de rendas propias, esixido pola normativa vixente, para acceder e poder ser perceptor do subsidio por desemprego, se non supera o 75 % do SMI citado anteriormente.