Sede electrónica

Cobro o paro desde o día seguinte ao que deixo de traballar ou teño que esperar ao fin do período de vacacións non gozadas ou a estar de alta médica se me atopo de baixa médica?

Non pode cobrar o paro durante o período de vacacións non gozadas ou estando de baixa médica xa que non se atopa en situación legal de desemprego, requisito para ter dereito á prestación por desemprego.

A situación legal de desemprego prodúcese, no primeiro caso consultado, tras o período de vacacións que non gozou e que a empresa lle pagou na liquidación ou liquidación, período en que segue sendo obrigatoria a cotización á Seguridade Social.

 

No caso de que se atope de baixa por incapacidade temporal ou por maternidade ou paternidade, e durante dita baixa termine o seu contrato de traballo, a situación legal de desemprego producirase unha vez finalizada calquera destas situacións, e será a partir dese momento cando poida percibir a prestación contributiva, sempre que reúna os requisitos.

Durante ese período, terá unha prestación económica de incapacidade temporal ou de maternidade ou paternidade, xestionada polo Instituto Nacional da Seguridade Social.

Se, ao finalizar a situación de incapacidade temporal, pasa a ser beneficiaria ou beneficiario da prestación por desemprego, descontarase da este prestación, como período xa consumido, o número de días que haxa entre o día seguinte ao final do contrato e a data de terminación da incapacidade. O Servizo Público de Emprego Estatal cotizará polo período que se desconta.

No entanto, non haberá ningún desconto se a incapacidade temporal está causada por un accidente laboral ou unha enfermidade profesional.

Máis información en: