Sede electrónica

Como se calcula o importe do paro se tiven varios contratos con porcentaxes de xornada distintos nos últimos 6 meses?

O importe da prestación por desemprego calcúlase segundo a base reguladora; esta é a media das bases de cotización dos últimos 180 días de traballo anteriores ao cesamento. A contía da prestación por desemprego durante os primeiros 180 días será o 70 % da base reguladora, a partir do día 181 será o 60 % da este base. Se nos últimos 180 días cotizados tiveches varios contratos a tempo parcial con porcentaxes de tempo de traballo distintos débese calcular a media en relación cos días cotizados.

Os importes resultantes dese cálculo non poden ser inferiores ao tope mínimo nin superiores ao tope máximo establecido na Lei segundo o indicador público de rendas de efectos múltiples (IPREM) (contías para este ano), e segundo téñanse ou non fillos ou fillas a cargo. No caso de variación de porcentaxe da xornada este tope aplicarase á media obtida.