SE COBRO PARO OU SUBSIDIO E O MEU SITUACI?N FAMILIAR CAMBIA ?AFECTA O CAMBIO ��S PRESTACI��NS?

Se varía o número de fillos ou fillas ao seu cargo mentres percibe a prestación por desemprego, podería afectar á súa contía, pois sería preciso revisar os topes mínimo e máximo da devandita contía. Se cambia a situación do seu cónxuxe, non afecta á prestación por desemprego. 

Se está a percibir o subsidio por desemprego e prodúcese unha variación na situación das persoas que compoñen a súa unidade familiar (incluíndo o seu cónxuxe) por diversas causas (colocación ou desemprego, nacemento ou falecemento, entre outras), pode afectar o mantemento do subsidio se para acceder a el tivo que demostrar responsabilidades familiares, ou mesmo pode supor a variación no tipo de subsidio que percibe se pasa de non ter cargas a telas nos doce meses seguintes ao feito causante do subsidio por desemprego.

É moi importante comunicar ao Servizo Público de Emprego Estatal os cambios que se produzan no número de membros da súa unidade familiar e na situación económica ou laboral de quen a compoñen para que se revise a nova situación e efectúense os axustes necesarios (por exemplo, un cambio da contía da prestación ou a baixa temporal no subsidio por perda de requisitos). 

Se está a percibir un subsidio e non comunica as variacións, podería ocasionarlle un prexuízo importante, xa que se se detectasen, e como consecuencia delas, estivese a percibir de forma indebida devandito subsidio, iniciaríase un procedemento sancionador por infracción grave que podería concluír coa súa extinción.