Sede electrónica

Se traballo na empresa dun familiar ata 2 o º grao de parentesco, podo cobrar o paro?

Se traballa nunha empresa dun familiar por consanguinidade ou afinidade ata 2 º grao e é un empresario ou empresaria individual, non ten dereito a percibir as prestacións por desemprego se convive con el ou ela e non hai evidencia do carácter laboral da relación.

Para ello, se valorarán todos los datos de forma conjunta que prueben la relación laboral: tiempo de prestación de servicios y de cotización a la Seguridad Social, si ha habido modificación del régimen de afiliación, si forma parte de otro núcleo familiar, existencia de un trabajo efectivo, lejanía o proximidad del grado de parentesco, antecedentes respecto a la percepción de prestaciones por cese en una relación laboral anterior con el mismo empresario o empresaria, etc.

No entanto, si tería dereito a cobrar as prestacións se non convive co seu familiar, se a empresa é unha sociedade mercantil ou laboral e vostede non ten unha participación social na mesma.

Non tería dereito a desemprego se a participación no capital social do seu familiar que convive con vostede, alcanza, polo menos o 50 % do capital social, salvo proba en contrario. Si tería dereito se dita participación no capital social non alcanza o 50 % ou vostede non convive con familiares titulares da este porcentaxe.

Se o seu pai ou nai é persoa traballadora autónoma pode contratarlle como traballador ou traballadora por conta allea se vostede é menor de anos, 30 aínda que conviva con el ou ela, nese caso non cotizará por desemprego nin terá protección por desemprego. Pero se cesa no este traballo, pode acreditar situación legal de desemprego e se ten cotizacións anteriores suficientes e cumpre o resto de requisitos, poderá obter a prestación por desemprego ou o subsidio por desemprego por cotización insuficiente.

Si cumple 30 años y continúa trabajando con sus progenitores y presentan ante la Tesorería General de la Seguridad Social la declaración de ambos (del progenitor y suya) en la que haga constar su condición como persona trabajadora por cuenta ajena, podrá a partir de entonces cotizar por desempleo.